facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

specjalność

katechetyka

CZĘŚĆ I: Teologia (Ogólny opis)

Historia Kościoła ukazywać będzie, w oparciu o źródła historyczne, powstanie oraz rozwój Kościoła jako Ludu Bożego, rozszerzającego się w przestrzeni i czasie. Historia Kościoła w Polsce zostanie omówiona na tle dziejów powszechnych. W ramach wykładu przewidziano także treści związane z dziejami innych wyznań chrześcijańskich. W rzetelnej relacji przedstawione zostaną piękne i chlubne aspekty historii Kościoła, a także ciemne karty jego dziejów.

Biblia. W formacji nauczycieli religii szczególny nacisk należy położyć na wykształcenie biblijne. W programie nauczania uwzględnione zostaną wszystkie księgi Pisma Świętego, ze szczególnym wyjaśnieniem treści teologicznych charakterystycznych dla danej księgi. Egzegezę poprzedzać będzie wprowadzenie ogólne. Przy wyborze ważniejszych kwestii teologicznych uwzględnione zostaną potrzeby teologii dogmatycznej. W ramach przeprowadzanej egzegezy zostaną podjęte wybrane pojęcia występujące w teologii moralnej, takie jak: odkupienie, sumienie, grzech, cnota, miłosierdzie, sprawiedliwość, miłość, nadzieja. Celem nauczania Pisma Świętego jest zdobycie przez słuchacza znajomości Ksiąg Świętych, ich właściwego rozumienia oraz wyjaśniania. Kontakt z Pismem Świętym przyczyni się do nabycia umiejętności dzielenia się słowem Bożym z uczniami podczas pracy na lekcji religii.

Katolicka nauka społeczna pozwoli na zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Historia nauki społecznej Kościoła ukaże w równym stopniu jej ciągłość, rozwój i aktualność. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tej części nauki społecznej Kościoła, która formułuje antropologiczno-personalistyczne podstawy jej nauczania, zasady i normy życia społecznego. W tym celu omówione zostaną dokumenty społeczne Kościoła. Wymogiem współczesności jest także uwzględnienie w programie zajęć specyficznych problemów społecznych początku XXI wieku, jak: chaos komunikacyjny, konfrontacja religii, problemy migracyjne, ekologiczne itd. Studium katolickiej nauki społecznej służyć będzie poznaniu i rozumieniu problemów świata współczesnego, przygotowując jednocześnie słuchaczy do właściwego wyrażania społecznego wymiaru wiary.

Teologia systematyczna ma na celu ukazanie, w oparciu o Boże objawienie, istoty chrześcijaństwa. W tym celu porządkuje ona i wyjaśnia doktrynalne i moralne wątki objawienia, tak aby tworzyły one spójny system. Teologia dogmatyczna podejmuje metodyczną refleksję nad treściami objawienia Bożego przynoszącymi odpowiedź na pytanie: W co wierzyć? Jej zadaniem jest wyjaśnianie sformułowań doktrynalnych przyjmowanych w wierze ze względu na autorytet Boga. Systematyczny wykład teologii dogmatycznej uwzględni odniesienie do tekstów biblijnych, pozwoli na uwidocznienie wkładu ojców Kościoła przy przekazywaniu i objaśnianiu prawd objawionych oraz ukaże historyczny rozwój dogmatów i orzeczeń Kościoła. W tej perspektywie, słuchacze nabędą głębszego rozumienia tajemnic zbawienia, dostrzegą wzajemne związki między nimi oraz konkretne wartości życiowe poszczególnych dogmatów.

Teologia moralna ukazuje wzniosłość powołania wiernych w Chrystusie i płynące z tego obowiązki wobec świata (dekret Soboru Watykańskiego II, Optatam totius, 16). W ramach studiów podjęta zostanie refleksja nad tajemnicą powołania w Chrystusie i oddźwiękiem tej tajemnicy w codziennym życiu moralnym chrześcijanina. Poruszone zostaną także zagadnienia stworzenia i odkupienia. W programie teologii moralnej szczegółowej ukazane zostanie powołanie w wymiarze zbawczym oraz powołanie chrześcijanina podejmującego misję Kościoła we wspólnocie ludzkiej na świecie.

Teologia duchowości przyjmuje jako cel zaznajomienie słuchaczy z procesami życia duchowego, ich źródłami i rozwojem. Słuchacze zostaną także zapoznani z głównymi nurtami i szkołami duchowości w Kościele.

Liturgika przedstawiona zostanie z uwzględnieniem aspektu teologicznego, historycznego, duchowego i prawnego. Słuchacze zostaną zaznajomieni z głównymi zasadami posoborowej odnowy liturgicznej, aby umieli właściwie odczytać treść paschalnego misterium Chrystusa. Dzięki nabytej wiedzy będą umieli skutecznie realizować liturgiczny wymiar katechezy.

CZĘŚĆ II: Katechetyka (Ogólny opis)

Katechetyka przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela religii. To przygotowanie wymaga zarówno zdobycia gruntownej wiedzy, jak i wielu ćwiczeń praktycznych. Program studiów zmierza zatem do uwrażliwienia słuchaczy na zasadnicze problemy katechetyczne. Pierwszym elementem tej części jest wykład z katechetyki fundamentalnej, dotyczący natury, celu, funkcji oraz szczegółowych zadań katechezy. W następnej kolejności przedstawione zostają także współczesne kierunki katechezy oraz relacja pomiędzy nauczaniem religii w przedszkolu i szkole podstawowej a katechezą parafialną. Niezbędnym wprowadzeniem do pracy katechetycznej jest uwzględnienie tematyki z zakresu psychologii oraz pedagogii dziecka w wieku przedszkolnym oraz szkoły podstawowej. Z uwagi na fakt, że słuchacze studiów posiadają już kwalifikacje pedagogiczne, zagadnienia te zostaną omówione w aspekcie wychowania religijnego. Ważną część studiów stanowi podjęcie problematyki z dziedziny prawa oświatowego, związanej z obecnością nauczania religii w polskim systemie edukacyjnym oraz awansem zawodowym nauczyciela religii.

CZĘŚĆ III: Praktyki szkolne w zakresie dydaktycznym (Ogólny opis)

Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym ma umożliwić słuchaczowi rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. Poprzez poznanie środowiska przedszkolnego oraz szkoły podstawowej praktyka kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela religii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Słuchacz zapoznaje się również z różnymi sposobami współpracy między parafią i szkołą. Praktyka przygotowuje słuchacza do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Stwarza dogodne warunki do przyszłej aktywizacji zawodowej na rynku pracy.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

- złożenie kompletu wymaganych dokumentów;

- rozmowa kwalifikacyjna na temat motywacji wyboru studiów

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora UŚ – JM. Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka;
  • życiorys/CV;
  • klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
  • jedno zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
  • w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej;
  • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

data rozpoczęcia

październik 2018

miejsce składania dokumentów

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
tel. 32-356-90-56

Kierownik studiów: Ks. dr hab. Roman Buchta
Kierownik studiów: roman.buchta@us.edu.pl
Sekretariat: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

termin składania dokumentów

do 10 września 2018 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2018 r.

opłata

6 000,00 (wpłaty jednorazowe)
6 320,00 (wpłaty ratalne)

(ZA JEDEN SEMESTR)

1 500,00 (opłata jednorazowa)
1 580,00 (opłata ratalna)

limit przyjęć

50 osób

dodatkowe informacje

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.). Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

Absolwent powinien wykazywać się wysokim etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach i szkołach podstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/content/content.php?content.371

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.