facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku, w sprawie minimalnych wymogów kształcenia nauczycieli religii, studia podyplomowe katechezy przedszkolnej odbywają się w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin. Realizacja planu studiów rozłożona została na dwa semestry po 90 godzin.

I semestr

W pierwszym semestrze przewidziane zostały zajęcia mające na celu ukazanie fundamentów wiary i moralności chrześcijańskiej. Najpierw zostają przedstawione słuchaczom prawdy wiary zawarte w poszczególnych traktatach teologicznych. Następnie, podstawowe zagadnienia z teologii moralnej ogólnej (prawo moralne, sumienie, grzech, cnota, rozwój moralny) oraz kilka zagadnień z teologii moralnej szczegółowej (etyka życia religijnego, chrześcijańska wizja seksualności, kształtowanie postaw wspólnotowych). Kolejnym elementem jest wykład z katechetyki fundamentalnej, dotyczący natury, celu, funkcji oraz szczegółowych zadań katechezy. Przedstawione zostaną także współczesne kierunki katechezy oraz relacja pomiędzy nauczaniem religii w przedszkolu a katechezą parafialną. Niezbędnym wprowadzeniem do pracy katechetycznej w przedszkolu jest także uwzględnienie tematyki z zakresu psychologii oraz pedagogii dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na fakt, że słuchacze studiów posiadają już kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, zagadnienia te zostaną omówione w aspekcie wychowania religijnego. Ważną część studiów stanowi podjęcie problematyki z dziedziny prawa oświatowego, związanej z obecnością nauczania religii w polskim systemie edukacyjnym oraz awansem zawodowym nauczyciela religii.

II semestr

Zajęcia II semestru (z większą ilością ćwiczeń) starają się doprowadzić słuchaczy do poznania podstawowych źródeł treści katechezy (Biblia, liturgia i życie wspólnoty Kościoła) oraz wypracowania umiejętności ich wykorzystania w katechezie przedszkolnej. W ramach zajęć z teologii biblijnej (wykład i ćwiczenia) słuchacze poznają podstawowe zasady egzegezy oraz krytyki tekstów biblijnych, zagadnienia dotyczące zbioru ksiąg Pisma Świętego (kanon, natchnienie), jak również zarys historii zbawienia z elementami środowiska biblijnego. Celem wykładu z teologii duchowości jest przedstawienie źródeł i istoty duchowości chrześcijańskiej oraz wybranych szkół i rodzajów duchowości. Wypełnienie wskazanych przez kościelne dokumenty katechetyczne zadań katechezy w odniesieniu do liturgii, obliguje do omówienia w ramach studiów definicji liturgii w ujęciu Soboru Watykańskiego II, struktury Mszy Świętej oraz dokumentów kościelnych regulujących udział dzieci w celebracjach liturgicznych. Istotnym kryterium nauczania religii jest tzw. źródłowość przekazu orędzia katechetycznego. Związane z tym zagadnienia podjęte zostaną w ramach katechetyki materialnej (wykład i ćwiczenia). W planie studiów przewidziano także kwestie dotyczące dydaktyki i metodyki katechezy przedszkolnej (wykład i ćwiczenia).
 

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów;
 • rozmowa kwalifikacyjna na temat motywacji wyboru studiów.
   

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym i nauczycielskim do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego.

 

wymagane dokumenty

 • życiorys/CV;
 • klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
 • jedno zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
 • w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej;
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

data rozpoczęcia

październik 2018

miejsce składania dokumentów

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sekretariat)
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
tel. 32 356 90 56

e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

Kierownik studiów: Ks. dr hab. Roman Buchta

e-mail: r.buchta@wp.pl

termin składania dokumentów

do 10 września 2018 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2018 r.

opłata

Opłata za semestr:

1 000,00 (opłata jednorazowa), 1 053,00 (opłata ratalna)

Opłata za całość

2 000,00 (wpłaty jednorazowe)

2 106,00 (wpłaty ratalne)

limit przyjęć

50 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.