facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Rodziny

Część I – Podstawy życia małżeńskiego i rodzinnego

W pierwszym semestrze przewidziane są zajęcia (wykłady i ćwiczenia), dotyczące fundamentów życia małżeńskiego i rodzinnego. Rodzina zostaje ukazana najpierw we współczesnym kontekście życia społecznego. Następnie przedstawia się psychologiczne aspekty życia małżeńskiego i rodzinnego oraz podstawowe zagadnienia pedagogiki rodziny. Omawia się także nowe zagadnienia bioetyczne, dotyczące życia małżeńsko-rodzinnego oraz podstawowe przepisy małżeńskiego prawa kanonicznego. Ważnym elementem tej części studiów jest prezentacja teologii małżeństwa i rodziny. Zajęcia w tym semestrze obejmują także etykę seksualną, akcentując nowe wyzwania stojące przed nią w kontekście nowych problemów seksuologicznych. W tym semestrze zostaną też przedstawione podstawowe zagadnienia związane z metodami naturalnego rozpoznawania płodności.

Część II – Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie

W tej części zostanie przedstawiony szeroki obszar działań na rzecz rodzin, słuchacze będą mieli możliwość treningu własnych umiejętności w zakresie: przygotowania do małżeństwa, towarzyszenia małżonkom i rodzinom w sytuacjach trudnych, prowadzenia poradni życia rodzinnego, zaangażowania w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wspieranie i rozwój małżeństw i rodzin. Zostaną również przedstawione nowe propozycje duszpasterstwa rodzin. W tym semestrze słuchaczom zostają także przybliżone podstawowe sytuacje kryzysowe w rodzinie oraz problematyka uzależnień. Równocześnie będą ćwiczone techniki komunikacji interpersonalnej, techniki mediacyjne oraz podstawowe umiejętności w dziedzinie poradnictwa. W drugim semestrze przewidziane są zajęcia fakultatywne. Dla osób chcących posługiwać w parafii jako doradcy życia rodzinnego obowiązkowe będą zajęcia, pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie naturalnych metod rozpoznawania płodności. Natomiast dla pozostałych osób, szczególnie duchownych, proponowane będą zajęcia z duchowości rodziny, z towarzyszenia duchowego rodzinie oraz zajęcia prezentujące różne formy rekolekcji małżeńskich. 

Studia Podyplomowe Rodziny są kierowane zasadniczo do trzech grup adresatów:

 • pierwsza grupa to osoby świeckie, które będą chciały podejmować posługę we wspólnotach parafialnych jako doradcy rodziny; studia dostarczą im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, przy czym sama posługa możliwa będzie do podjęcia na mocy misji kanonicznej otrzymanej od biskupa;
 • druga grupa to księża oraz osoby konsekrowane zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych kompetencji, umożliwiających urzeczywistnianie pogłębionego duszpasterstwa rodzin; studia te wpisują się w realizację tzw. formacji stałej. Osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;
 • trzecia grupa to wszyscy zainteresowani problematyką rodziny; mogą to być osoby, które same żyjąc w rodzinie, pragną zdobyć pogłębioną wiedzę na temat rodziny oraz lepsze umiejętności do bardziej harmonijnego i pogłębionego przeżywania życia rodzinnego.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów;
 • rozmowa kwalifikacyjna na temat motywacji wyboru studiów.
   

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe.

Rozmowa kwalifikacyjna: 28 września 2017 r. (w godzinach 17.00-19.00)

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora UŚ – JM. Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka (dostępne na stronie)
 • życiorys/CV;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
 • jedno zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
 • w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej;
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

data rozpoczęcia

październik 2017, zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8.00-16.30

miejsce składania dokumentów

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sekretariat)
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
tel. 32 356 90 56

e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

Kierownik studiów: Ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek

e-mail: antbar@poczta.onet.pl

termin składania dokumentów

1 – 27 września 2017 r.
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

opłata

Opłata za semestr:

1 000,00 (opłata jednorazowa), 1 053,00 (opłata ratalna)

Opłata za całość

2 000,00 (wpłaty jednorazowe)

2 106,00 (wpłaty ratalne)

limit przyjęć

50 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.