facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji od 1993 r., a ich celem jest kształcenie osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą rynku nieruchomości. Studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub zarządcy nieruchomości, a także do osób, które ze względu na pracę w organach administracji publicznej lub prowadzenie działalności gospodarczej są odbiorcami usług świadczonych przez wspomnianych profesjonalistów. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki temu, że oferują studentom szeroki zakres kształcenia (obejmujący m.in. 3 wskazane powyżej zawody), a wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi placówkami naukowymi w Polsce zapewnia kadrę przygotowaną do prowadzenie zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.


Od października 2014 roku studia prowadzone są w nowej, dwusemestralnej formule i w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych realizują aktualne minima programowe ustalane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obejmujące zagadnienia takie, jak: elementy prawa cywilnego, administracyjnego, rolnego czy finansowego, które mają ważkie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, wartość jako kategoria ekonomiczna, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji, metody i techniki wyceny, podstawy budownictwa, proces inwestycyjny w budownictwie.


Osoby pragnące uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny posiadać wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie - o dowolnej specjalności) oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, oraz przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (art. 177 ust. 1 u.g.n.).


Pomimo deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości (wprowadzona z dniem 1.I.2014 r.), w programie studiów zachowano treści programowe dotyczące pośrednictwa w obrocie nie ruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnienia takie jak marketing nieruchomości i negocjacje, plan zarządzania, specyfika umów o pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami. Program Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami realizuje program Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz program Krajowej Rady Nieruchomości RP i Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami. Umożliwia to absolwentom naszych studiów uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN (po zdaniu egzaminu organizowanego przez PFRN lecz bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych) oraz wpisanie na listę rekomendowanego zarządcy nieruchomości KRN RP/GSZN (bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych). 


Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz.16.00. Na wniosek studentów możliwe jest wyznaczenie kilku zjazdów weekendowych. 

czas trwania

2 semestry (zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki)

zasady naboru

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym (zawodowym lub magisterskim po dowolnej specjalności).

wymagane dokumenty

• Karta wpisowa – podania o przyjęcie na studia (plik do pobrania ze strony internetowej)
• Fotografia
• Dyplom ukończenia studiów wyższych
• Kserokopia dowodu
• Zobowiązania do wnoszenia opłat za studia
 

data rozpoczęcia

1 października 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 b, pok. 2.2
40-007 Katowice,
tel.: 32 359 18 19
fax: 32 3592061

Podanie o przyjęcie należy złożyć w terminie do 31 stycznia br. w sekretariacie studiów w Katowicach przy ul. Bankowej 11b, pokój nr 2.2 (II piętro). Uwaga – w sierpniu sekretariat jest nieczynny. 
Podanie można również przesłać w formie elektronicznej na adres leokadia.magosz@us.edu.pl
W lipcu sekretariat jest czynny w dniach od poniedziałku do czwartku od godz. 11.00 do 14.00.

We wrześniu sekretariat jest czynny w dniach:
• poniedziałek i czwartek od godz. 11.00 do 18.00
• wtorek i środa od godz. 11.00 do 14.00


Kierownik: dr hab. Magdalena Habdas magdalena.habdas@us.edu.pl
Zastępca Kierownika – dr Grzegorz Matusik grzegorz.matusik@us.edu.pl
Obsługa Studiów: mgr Leokadia Magosz, 32/ 3591819, leokadia.magosz@us.edu.pl

termin składania dokumentów

30 września 2018

opłata

2150 zł wnoszona w całości za semestr
2263 zł wnoszona w trzech częściach (po 746,79, 746,79, 769,42)

• Terminy wnoszenia opłat:
opłatę jednorazowa:
• do 1 października za semestr zimowy,
• do 1 marca za semestr letni.
opłata w trzech częściach:
a) za semestr zimowy:
• do 1 października pierwszą część,
• do 15 listopada drugą część,
• do 15 grudnia trzecią część,
a) za semestr letni:
• do 1 marca pierwszą część,
• do 15 kwietnia drugą część,
• do 15 maja trzecią część,

W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeżeli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.
Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 5% od łącznej opłaty wnoszonej w częściach. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.
Nie dopuszcza się częściowego lub całkowitego zwolnienia słuchacza z opłaty za studia lub kurs.
W przypadku zajęć rozpoczynających się po upływie terminów płatności, terminy wnoszenia opłat ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów podyplomowych.

Numer konta do wpłat
Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.
Numer konta można wygenerować na stronie http://student us.edu.pl/studenckie_konto

Zwrot wniesionej opłaty
Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:
• gdy słuchacz złoży do Kierownika studiów podyplomowych pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych za które opłata zastała wniesiona;
• gdy zajęcia nie rozpoczęły się.

W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, określonym w planie studiów podyplomowych czas ich trwania, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu złożenia Dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów.

limit przyjęć

100 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.