facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych

Studia Psychologia Zachowań Społecznych pozwalają na poszerzenie wiedzy Słuchaczy z zakresu:

 • psychologii ogólnej (osobowość, różnice indywidualne, radzenie sobie ze stresem, motywacja) oraz psychologii stosunków interpersonalnych (mechanizmy spostrzegania społecznego, jednostka a grupa, wpływ społeczny, agresja i zachowania prospołeczne, elementy psychologii politycznej),
 • kultury organizacyjnej  i zachowań społecznych w organizacji (kulturowe uwarunkowania zachowania się, różnice kulturowe, psychologia zespołu pracowniczego, władza i kierowanie zespołem, motywowanie innych, zachowanie nieetyczne w organizacji – mobbing, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, trening public relations, psychologia reklamy),
 • nawiązywania relacji interpersonalnych i lepszego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi (blok warsztatów z komunikacji interpersonalnej, zajęcia z diagnozy i kształtowania inteligencji emocjonalnej, trening autoprezentacji i zarządzania sobą oraz trening asertywności).
   

Studia Psychologia Zachowań Społecznych dają Słuchaczom nie tylko wiedzę psychologiczną istotną dla rozumienia zachowań społecznych. Oferta obejmuje także intensywny i wszechstronny trening umiejętności społecznych Uczestników, połączony z uczeniem się jak w sposób optymalny wykorzystywać własne zasoby i możliwości. Pogłębianie samowiedzy i samoświadomości odbywa się podczas treningu interpersonalnego i treningu wrażliwości emocjonalnej.

Zajęcia, w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących Studentów, są prowadzone przez doświadczonych wykładowców naszej uczelni, a także przez praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem. Studenci mają szanse nie tylko rozwijać swoje umiejętności, ale dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez pracodawców, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

To, że studia działają nieprzerwanie od kilkunastu lat i że wykładowcy otrzymują wysokie oceny ze strony Studentów, jest najlepszą rękojmią rzetelności oraz stanowi świadectwo popularności studiów.

Jedna z absolwentek tak ocenia studia:

There are no ordinary moments („nie ma zwykłych chwil”) to cytat z powieści Dana Millmana i filmu „Siła spokoju.” Czas studiów podyplomowych zamyka się dla mnie w tym stwierdzeniu.

Jeśli pojawiają się pytania i poszukujemy odpowiedzi, rozwiązań, to podjęcie studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z zakresu Psychologii Zachowań Społecznych, które na pewno doprowadzi do kolejnych pytań :),  pozwoli też odkryć inne, nieznane ścieżki rozwiązań. Dla mnie wartością są ludzie, których można tam poznać i wzbogacić się o ich doświadczenia, rozwiązania, patrzenie na świat oraz radość życia.

Te studia podyplomowe, to wybór który polecam, bo przecież tylko ta chwila ma znaczenie („this moment is the only thing that matters.”), a warto żyć pełnią życia."

czas trwania

2 semestry (220 godzin dydaktycznych); zajęcia odbywają się w soboty i niedziele), 1 lub 2 razy w miesiącu

zasady naboru

Uczestnikami zajęć na studiach mogą być osoby, które ukończyły każdy kierunek studiów wyższych (licencjackich i magisterskich). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia są adresowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych oraz determinujących je czynników kulturowych i etycznych, a także doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie komunikowania się z ludźmi i zarządzania grupą (kierownicy, nauczyciele, trenerzy, pracownicy działów obsługi klienta, marketingu i reklamy, PR, zarządzający kadrami). Studia to dobry wybór dla absolwentów kierunków społecznych, nauczycielskich, dziennikarskich, ekonomii, zarządzania, prawa i kierunków medycznych - dla wszystkich osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu  poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcie
 • w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną - skierowanie, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji kierującej

data rozpoczęcia

1 październik 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Psychologii
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53, p. 124
Kierownik studiów:
dr hab. Zbigniew Spendel, e-mail: zbigniew.spendel@us.edu.pl
Sekretariat:
Urszula Sławecka, e-mail: urszula.slawecka@us.edu.pl
606-72-40-37

termin składania dokumentów

do 30 września 2019 roku

opłata

Opłata semestralna wnoszona w całości:1800 zł za jeden semestr (razem 3600 zł) - opłatę za pierwszy semestr należy uiścić w terminie do 1 października 2019 roku, za drugi semestr do 1 marca 2020 roku.

limit przyjęć

36

dodatkowe informacje

Powiadomienia o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe wraz z terminami zjazdów w I semestrze przesyłane są Słuchaczom we wrześniu. Osoby nie zakwalifikowane z powodu braku miejsc umieszczane są na liście rezerwowej i informowane o ewentualnym przyjęciu do 1 października.

Przypominamy, że istnieje możliwość dofinansowania Studiów dla osób bezrobotnych przez właściwy dla nich Urząd Pracy.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.