facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Szkoła Zarządzania
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Filologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki,  psychologii, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W trakcie studiów słuchacze zdobędą kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III.  Uzyskają kwalifikacje do wykonywania działań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III. Szczególnym obszarem studiów jest problematyka dotycząca zapoznania się z uwarunkowaniami  dotyczącymi założenia własnej placówki przedszkolnej – uruchomienie „innych form edukacji przedszkolnej (alternatywne formy edukacji przedszkolnej)” typu: domowe przedszkole, punkt przedszkolaka, klub przedszkolaka. Treści wybranych przedmiotów zawierają zagadnienia dotyczące funkcjonowania zagranicznych placówek przedszkolnych. Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie lub wskazanych przez Uczelnię przedszkolach i szkołach podstawowych w łącznym wymiarze 150 godzin (75 godzin placówka przedszkolna i 75 godzin szkoła podstawowa; klasy I-III.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia  (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i nauczyciela szkoły podstawowej w klasach I-III. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  • Podanie z prośbą o przyjęcie na studia (dostępne na stronie internetowej UŚ)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  • Ksero dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia

data rozpoczęcia

I edycja 1 październik br.
II Edycja: 1 marca br.

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53
Sekretarz: Izabela Loska
tel. 32 35 99 709
Sekretarz : Anna Setnik
e-mail: anna.setnik@us.edu.pl
tel. 32 35 99 723
 
Dni i godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek: piątek 9.00-15.00
 
Kierownik studiów: dr Anna Watoła
Tel. 602 840 988

termin składania dokumentów

Edycja październikowa:
od 1 lipca do 30 września
Edycja marcowa:
Od 1 listopada do 15 lutego

opłata

1.500 zł za jeden semestr
Możliwość opłaty ratalnej:
I rata: 521,40 zł.
II rata: 521,40 zł.
III rata: 537,20 zł.

limit przyjęć

25-90 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu pedagogiki , psychologii, dydaktyki zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, oraz nauczycieli i dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych (nauczyciele-praktycy).

.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.