facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Studia podyplomowe „LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego”

Są to podyplomowe studia doskonalące, realizowane w trybie niestacjonarnym.

Słuchaczami studiów podyplomowych „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” mogą być osoby posiadające kwalifikacje z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych, uzyskane co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Studia Podyplomowe „LIDER - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” są uruchamiane w celu doskonalenia pracowników na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej niezależnie od branży/dyscypliny naukowej, aby w umiejętny i profesjonalny sposób stali się LIDERAMI – czyli osobami potrafiącymi sprawnie zarządzać zespołem/grupą badawczą oraz budować swój autorytet, osobami które potrafią świadomie kreować swój wizerunek w rzeczywistości społecznej jak i w mediach społecznościowych, osobami które potrafią przeprowadzać mediacje i negocjacje (między współpracownikami i klientami), potrafią motywować pracowników z różnych kategorii wiekowych oraz samych siebie, potrafią zachowywać się zgodnie z zasadami savoir-vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego, potrafią zarządzać emocjami i stresem, potrafią zarządzać czasem, rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz zapobiegać konfliktom, potrafią przygotować profesjonalną prezentację multimedialną oraz wystąpienia publiczne (biznesowe, prasowe, konferencyjne etc.), potrafią umiejętnie wykorzystać techniki wymowy i emisji głosu, posiadają umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, potrafią wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz mechanizmy perswazji i wywierania wpływu, potrafią także wykorzystać mechanizmy asertywności i manipulacji oraz posiadają umiejętność autoprezentacji i autopromocji oraz znają zasady i działanie Foundraisingu.

Link do strony internetowej studiów podyplomowych
http://www.wns.us.edu.pl/pl/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/lider-kreowanie-przywodztwa-i-rozwoju-zawodowego

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

(akceptowane zgłoszenie w wersji elektronicznej  e-mail i pdf)  

data rozpoczęcia

19 października 2019 roku

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11, pok. 3
Tel. 32 359 11 09 
lub centrala 32 3591956 wew. 1109 

Kierownik studiów
dr Katarzyna JUSZCZYK-FRELKIEWICZ
Instytut Socjologii WNS

mgr Magdalena KOSA
magdalena.kosa@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów

do 31 października 2019 r.

opłata

2200 zł (przy opłacie jednorazowej)
2320 zł (przy opłatach na raty)
4400 zł za dwa semestry (przy opłatach jednorazowych)

 

limit przyjęć

25 osób

dodatkowe informacje

Adresaci studiów podyplomowych
Studia podyplomowe skierowane są dla pracowników korporacji, menagerów, kierowników, dyrektorów, wykładowców akademickich, pracowników instytucji państwowych, polityków, rzeczników prasowych, doradców zawodowych, doradców wizerunkowych, właścicieli małych, średnich i dużych firm oraz absolwentów studiów I, II i III stopnia, którzy chcą doskonalić umiejętności interpersonalne aby stać się wiodącymi LIDERAMI z prestiżowym dyplomem, którzy z sukcesem potrafią kreować swój rozwój zawodowy.

Prowadzący
Prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych to przede wszystkim wybitni uczeni Instytutu Socjologii, Instytutu Politologii oraz Instytutu Filozofii. Zajęcia prowadzone będą także przez: doradcę wizerunkowego, mediatora, coacha, aktora i eksperta od savoir-vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego. W ramach zajęć praktycznych słuchacze będą uczestniczyć w cyklu spotkań z LIDERAMI różnych branży – z prezydentami miast, prezesami firm, menagerami, dyrektorami, którzy podczas spotkań podzielą się swoimi doświadczeniami realizowania swojej kariery zawodowej.

Metody nauczania
W programie studiów kładziony jest nacisk przede wszystkim na pracę indywidualną oraz pracę w grupie, aby w jak najdoskonalszy sposób wykształcić w słuchaczach oczekiwane umiejętności. Prowadzący zajęcia będą wykorzystywali podczas zajęć najnowsze techniki i metody nauczania, takie jak: dyskusja dydaktyczna, case study, metoda sytuacyjna, metody programowe z użyciem komputera, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, metody poszukujące, burza mózgów, dyskusja moderowana przez prowadzącego, metoda stolików eksperckich, ćwiczenia z użyciem sprzętu radiowo-telewizyjnego, eksperyment, story telling, role playing, metoda podająca.

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych
Ukończenie studiów podyplomowych „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” przyczyni się do doskonalenia kompetencji miękkich, które wpłyną w największym stopniu na budowanie osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, na budowanie autorytetu oraz na osiąganie sukcesów zawodowych. Absolwent studiów podyplomowych będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności w zarządzaniu zespołem - byciu LIDEREM, motywowaniu pracowników, rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów,zarządzaniu czasem i emocjami. Absolwent także będzie posiadał umiejętności autoprezentacji, autopromocji, mediacji i negocjacji, przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych, sztuki dyplomacji, kreowania wizerunku w mediach i w rzeczywistości, będzie znał zasady Fundraisingu i będzie potrafił znaleźć równowagę między pracą a życiem rodzinnym.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.