facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy: - osobom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu, i ze szczególnymi uzdolnieniami - rodzinom osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program studiów obejmuje 350 godzin (ćwiczeń i wykładów) oraz 150 godzin praktyk.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć w przedszkolach, szkołach oraz w innych uprawnionych placówkach.

czas trwania

3 semestry; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

zasady naboru

Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim: nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń dodatkowe kryterium naboru stanowi wartość ogólnej oceny zamieszczonej w dyplomie ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia (dostępne wraz z klauzulą informacyjną na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty)  przesłać mailowo na adres: eduko@o2.pl
  • 2 zdjęcia (po zakwalifikowaniu)
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) (po zakwalifikowaniu)
  • ksero dyplomu (oryginał do wglądu) (po zakwalifikowaniu)
  • ksero suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) (po zakwalifikowaniu)(po zakwalifikowaniu)
  • opłata za semestr (po zakwalifikowaniu)
  • w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną - skierowanie, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP instytucji kierującej (po zakwalifikowaniu)(po zakwalifikowaniu)

data rozpoczęcia

21 września 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
pokój 31 (parter)
KONTAKT:
Sekretariat: mgr Beata Pasternak e-mail: beata.pasternak@us.edu.pl
Kierownik studiów: dr Iwona Wendreńska, e-mail: eduko@o2.pl

 

termin składania dokumentów

REKRUTACJA: proszę mailem przesłać podanie na adres eduko@o2.pl
od 26 czerwca do 12 września 2019 r.

opłata

1500 zł (opłata za jeden semestr - wnoszona jednorazowo); 1580 zł (opłata za jeden semestr - wnoszona w 3 ratach)

limit przyjęć

35-40 osób

dodatkowe informacje

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie tych studiów efektów kształcenia (wymaganej ilości punktów ECTS), realizacja 150 h praktyki, uzyskanie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i złożenie egzaminów, otrzymanie pozytywnej oceny pracy końcowej.

Program studiów: Zarządzenie Rektora nr 96/2018

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.