facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne

W związku z koniecznością dostosowania programu Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Pedagogicznych do standardów kwalifikacji nauczycielskich zgodnych z Dziennikiem Ustaw wydanym w dniu 09.08.2019 r. nabór na rok akademicki 2019/2020 zostaje przesunięty na kolejny rok akademicki 2020/2021.

Szczegóły dotyczące kolejnego naboru – czerwiec 2020 rok.

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli (Dz. U. z dnia 06.02.2012 r. poz. 131) .
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedago-giki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli różnych specjalności (zgodnych z ukończoną specjalnością zawodową na studiach wyższych). W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z organizacją szkolnictwa, specyfiką roli nauczyciela itp. Kryterium doboru treści nauczania stanowią potrzeby praktyki oświatowej, a więc użyteczność przekazywanej wiedzy w działalności praktycznej nauczyciela, tj. w nauczaniu i wychowaniu podporządkowanym nadrzędnemu celowi, jakim jest pomaganie uczniowi w jego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się i wychowania, aby przygotować absolwentów do podjęcia kompetentnej i satysfakcjonującej pracy w zawodzie nauczyciela. W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne (w wybranych przez siebie szkołach) w wymiarze 150 godzin zajęć.
Studia realizowane są na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53 (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00–17.00).

 

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia), chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela lub są już czynnymi zawodowo nauczycielami, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli.

 

wymagane dokumenty

(powinny zostać doniesione na spotkanie organizacyjne)
  • podanie do Rektora z zaznaczeniem wybranej metodyki szczegółowej (zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów),
  • odpis dyplomu,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia.
 

data rozpoczęcia

.

miejsce składania dokumentów

.

termin składania dokumentów

.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.