facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym”

Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub magisterskie na kierunku innym niż informatyka, uprawnień do nauczania informatyki na III i IV etapie edukacyjnym (w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych).

Celem pośrednim jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne, tak by absolwenci szkół rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej.

Niniejsze studia kwalifikacyjne umożliwiają zwiększenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej, poszerzenie oraz usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu informatyki. Absolwent studiów kwalifikacyjnych posiada podstawowe umiejętności potrzebne do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją oraz umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Posiada również podstawową znajomość metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych. Cechuje go bardzo dobre przygotowanie z zakresu przedmiotów podstawowych jak również teoretycznych podstaw informatyki. W zakresie technologii informacyjnej posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Jest przygotowany do nauczania informatyki na III i IV etapie edukacyjnym oraz do przeprowadzania ciekawych dla ucznia lekcji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb a także do wykorzystania narzędzi informatycznych podczas lekcji.

Studia spełniają wymagania określone przez aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jako program przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia te mają charakter kwalifikacyjny, prowadzone są przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych z Instytutu Matematyki, głównie metodą e-learningu oraz przy współpracy z nauczycielami III i IV etapu edukacyjnego.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania informatyki na III i IV etapie edukacyjnym, to jest w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Zajęcia prowadzone będą w okresie 3 semestrów w trybie niestacjonarnym w wymiarze 355 godzin. Większość godzin 236 - prowadzone w systemie e-learningowym, pozostałe godziny (119) będą realizowane w Instytucie Matematyki UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 14 oraz szkołach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Przyjęcia na studia dokonuje się według kolejności zgłoszeń, natomiast po przekroczeniu limitu na podstawie miejsca na liście rankingowej sporządzonej według następujących zasad:

 • dyplom studiów magisterskich – 3; licencjat – 1 ( z zakresu chemii albo fizyki);
 • ocena na dyplomie – bardzo dobry-3, plus dobry – 2,5; dobry – 2, plus dostateczny-1,5; dostateczny – 1.

wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe dostępne na stronie
 • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe (druk dostępny w sekretariacie)
 • CV
 • odpis dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata
 • kserokopia dowodu osobistego.

data rozpoczęcia

21 października 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Matematyki  
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii
ul. Bankowa 14 , Katowice
pokój 533
tel./fax  32 359 16 85
Sekretariat czynny w dniach: środa i piątek, w godzinach: 9.00-14.00
Kierownik studiów: dr Anna Szczerba – Zubek

termin składania dokumentów

18 października 2017 r.

opłata

Wysokość opłat uzależniona jest od ilości studentów (ok. 1300 zł/semestr).

limit przyjęć

Od 16 osób do 26 osób

dodatkowe informacje

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:

 • osoby, które posiadają tytuł magistra i uprawnienia do nauczania przedmiotu innego niż informatyka na III i IV etapie edukacyjnym.
 • studenci studiów II stopnia, którzy są w trakcie zdobywania uprawnień do nauczania przedmiotu głównego, innego niż informatyka.
   

Wymagania programowe:

 • Przeglądarka: Internet Explorer 9 lub nowszy, Safari 6 lub nowsze, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • włączona w przeglądarce obsługa cookies oraz JavaScript,
 • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza,
 • zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).
 • Java 7 (w przypadku apletów, np. NanoGong).

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.