facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia podyplomowe Analiza instrumentalna

Studia podyplomowe o charakterze doskonalącym będą prowadzone przez  zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz przez specjalistów zewnętrznych. Szczególna uwaga będzie zwrócona na zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych w analizie próbek środowiskowych, żywnościowych, metalurgicznych. Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę z takich zagadnień jak: spektroskopia atomowa, w szczególności atomowa spektrometria absorpcyjna oraz optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie, chromatografia, w szczególności wysokosprawna chromatografia cieczowa oraz chromatografia gazowa, spektroskopia cząsteczkowa, w szczególności UV-VIS oraz fluorymetria, rentgenowska spektrometria fluorescencyjna. Ponadto będą prowadzone wykłady i ćwiczenia z takich zagadnień jak: metody statystyczne w chemii analitycznej, planowanie eksperymentu, metody przygotowania próbek do analizy, walidacja metod analitycznych oraz wielowymiarowa analiza danych chemicznych.

Celem studiów będzie zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy instrumentalnej oraz przygotowanie praktyczne w zakresie: posługiwania się wybranymi technikami analitycznymi, przygotowania próbek, ich analizy oraz interpretacji wyników.

Zajęcia prowadzone będą w okresie 2 semestrów w soboty i niedziele w Instytucie Chemii UŚ w Katowicach, ul. Szkolna 9 w wymiarze 260 godzin (130 h ćwiczeń laboratoryjnych, 90 h wykładów i konwersatoriów, 40 h z ekspertami i praktykami spoza uczelni).

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Na studia podyplomowe „Analiza instrumentalna” przyjmowane będą osoby posiadające dyplom magistra, inżyniera lub licencjata z następujących dyscyplin naukowych: chemia, biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, farmacja lub pokrewnych.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia adresowana do JM Rektora dostępne na stronie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • kserokopia dowodu osobistego, zdjęcie

data rozpoczęcia

Październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Studiów Podyplomowych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 125 a, pawilon A
Tel. 32 359 1612
Rekrutacje prowadzi Pani mgr Monika Żarska
e-mail: monika.zarska@us.edu.pl
 
Kierownik studiów: dr Barbara Feist
 

termin składania dokumentów

Czerwiec - wrzesień 2017

opłata

Opłata za studia 2400 zł za semestr przy wpłacie jednorazowej lub  3 raty po 840 zł, czyli 2520 zł za semestr przy wpłacie w 3 ratach.

limit przyjęć

minimum 16 osób

dodatkowe informacje

Studia kierowane są do osób chcących podnieść, uzupełnić, dostosować kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy w branżach związanych z analityką chemiczną.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.