facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia NOWOŚĆ

Studia są studiami nadającymi kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie na edukacyjnym, terapeutycznym i społecznym rynku pracy. To program kształcenia wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną. Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Ze względu na specyfikę pracy absolwent nabędzie kompetencje poznawcze z obszaru różnych dyscyplin naukowych, które pozwolą na prawidłowe zaplanowanie interdyscyplinarnej pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Ponadto będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, szczególnie dobór metod i form pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej oraz profilaktycznej.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym, a także specjalistycznej pracy pedagogicznej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych i innych.

czas trwania

2 semestry (350 godz. w tym 120 godzin praktyk), zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki (od godz. 16), soboty i niedziele.

zasady naboru

Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich kierunków humanistycznych i społecznych.

Zgłoszenie na studia następuje w chwili złożenia przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie (osobiście lub z upoważnieniem). o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

Teczka kandydata:
  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i/lub licencjackich
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu tożsamości
  • oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem studiów oraz programem studiów

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul .Bielska 62 p. 7a
43-400 Cieszyn
Joanna Rodziewicz, tel. 33 8546109

Kierownik studiów:
Dr Ilona Fajfer-Kruczek p.250 tel. 609 606 446
ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

termin składania dokumentów

03.07-31.07.2017 zgłoszenia drogą mailową na adres: aleksandra.kobielus@us.edu.pl; (wypełnione podanie o przyjęcie na studia dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe- dokumenty)
04.09.-22.09.2017 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1350 zł

limit przyjęć

minimum 20 maximum 60 osób

dodatkowe informacje

Inne szczegółowe informacje:
W ramach studiów podyplomowych nie jest realizowane przygotowanie pedagogiczne, w niektórych instytucjach resocjalizacyjnych od kandydatów do pracy wymaga się oprócz wykształcenia kierunkowego również przygotowania pedagogicznego.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.