facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka"

„Społeczeństwo Prosumenckie -  Prosumencka Energetyka" to międzyobszarowe i doskonalące studia podyplomowe, realizowane w trybie niestacjonarnym.
Słuchaczami studiów podyplomowych „Społeczeństwo Prosumenckie -  Prosumencka Energetyka" mogą być osoby posiadające kwalifikacje z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych, nauk o ziemi, biologicznych, matematycznych, fizycznych,  chemicznych lub technicznych, uzyskane co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Podyplomowe studia „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” to innowacyjna oferta edukacyjna zakładająca połącznie kilku obszarów, tj.: ochrony środowiska, wzorców społecznych, uwarunkowań kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz rozwiązań technologicznych w interdyscyplinarny program studiów podyplomowych.

Opracowany w ramach projektu innowacyjnych kierunków kształcenia program studiów z sukcesem zrealizowano pilotażowo w roku akademickim 2015/2016. Obecnie jest oferowany jako program udoskonalony przez wnioski z waloryzacji ilości i jakości zajęć kursowych. Sprawdzona kadra dydaktyczna tworzy interdyscyplinarny zespół specjalistów, który gwarantuje kompleksowe ujęcie tematów oferowanych w ramach trzech modułów i 17 kursów dydaktycznych oraz zajęć studyjnych. Studia łączą wiedzę akademicką z analizami praktycznymi i technicznymi instalacji OZE.

Absolwenci otrzymają narzędzia i wiedzę do podejmowania działań wpływających na kształtowanie nowej kultury energetycznej związanej m.in. z poszanowaniem energii przez użytkowników (społeczeństwo), zwłaszcza energii wytwarzanej z paliw nieodnawialnych (uznawanych jako „zero emisyjne” bądź nisko emisyjne). Studia przyczynią się do kreowania świadomych postaw członków społeczeństwa, poznanie podstaw technologii i rynku OZE, promującego odejście od systemów energetycznych opartych na dużych blokach energetycznych w kierunku tzw. energii rozproszeonej, gdzie obywatel będzie nie tylko konsumował energę, ale również ją wytwarzał.

Program zajęć umożliwi uzyskanie wiedzy z zakresu doradztwa energetycznego i świadomego definiowania potrzeb modernizowania instalacji wytwarzających energię dla gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych, instytucji i społeczności lokalnych.

 

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia 
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty.
   
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie studiów na Wydziale Nauk Społecznych UŚ  (ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice), tel. 32 3591956  

data rozpoczęcia

01.10.2017

miejsce składania dokumentów

Sekretariat studiów:
tel. 32 359 2130 fax. 32 359 1889, p. 218,
poniedziałek-czwartek 9.00-13.00
Sekretariat Studiów SP-PE: pok.217,
tel. 32 3591289, kom. 602 792 022
e-mail - bamid@wp.pl

Kierownik studiów: dr hab. Adam Bartoszek

termin składania dokumentów

do końca września 2017 r.

opłata

3000 zł za dwa semestry (opłata z rabatem 5 %, jeżeli jest wnoszona w całości = 2850 zł).

 

limit przyjęć

25 osób

dodatkowe informacje

W szczególnym stopniu adresatami programu studiów są:

 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej z jednostek związanych z problematyką ochrony środowiska i energetyką;
 • wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych oraz mikro inwestorzy i przedsiębiorcy;
 • pracownicy instytucji, banków i firm zajmujących się problematyką zielonej energii i ekologii;
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń energetyki odnawialnej i infrastruktury inteligentnych sieci energetycznych (smart grid);
 • pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii oraz zarządzaniem sieciami energetycznymi i przesyłowymi;
 • liderzy stowarzyszeń proekologicznych oraz  społecznicy ze stowarzyszeń i organizacji wspierających ochronę środowiska naturalnego.
   

Wykładowcy z czterech Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej reprezentują różne dyscypliny wiedzy: biologię, nauki o ziemi, prawo, ekonomię, socjologię, politologię i nauki o mediach, nauki techniczne oraz badaczy i praktyków wdrażania systemów inteligentnej energetyki.

Szczegółowe informacje o pierwszej edycji studiów znajdują się na stronie: www.pros.us.edu.pl

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.