facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Problematyka studiów dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem czyli analizy ekonomicznej, finansowej, podstaw prawa gospodarczego, marketingu, ewidencji księgowej, negocjacji, strategii i organizacji zarządzania przedsiębiorstwem. Kształcimy od 1992 roku.

Zakres programowy:

 1. Współczesne problemy rachunkowości. Program jest adresowany dla szerokiego grona osób, które rozpoczynają naukę o rachunkowości. Jest on adresowany dla absolwentów nie tylko szkół o profilu ekonomicznym, ale także absolwentów innych kierunków studiów. Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, formalne, prawne i organizacyjne aspekty rachunkowości. Krótko mówiąc od bilansu do bilansu.
 2. Finanse przedsiębiorstw – celem tego przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego podejmowania decyzji finansowych na praktycznych przykładach w organizacjach. Program obejmuje takie zagadnienia jak ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, analizę finansową oraz poziomy ryzyka jakie powstają w procesie podejmowania decyzji finansowych, a także kwestie związane z kosztami pozyskiwania kapitału.
 3. Analiza ekonomiczna – Problematyka tego przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z decyzjami ekonomicznymi, czyli oceną kosztów przedsiębiorstwa, poziomu zatrudnienia oraz wydajności. Przedmiotem analizy ekonomicznej są zjawiska oraz procesy gospodarcze we wszystkich sferach działalności gospodarczej. W ujęciu przedmiotowym przedmiotem badań mogą być takie związki i zależności jak: wyniki finansowe, materialne, koszty własne, gospodarowanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie materiałami, środkami trwałymi, postęp techniczny itp.
 4. Marketing - Przedmiotem treści programowej jest omówienie działań mających na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Określeniem "marketing" nazywa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność. W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak:
  • odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb
  • opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji
  • przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji oraz reklamy.
 5. Public Relations – Akcent programowy jest położony na stosowaniu Public Relations jako kreowanie wizerunku firmy / organizacji poprzez przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu Np. mediów. W drugim przypadku nacisk kładziony jest na proces zarządzania informacją, który ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym, etc., poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. W trzecim przypadku uznaje się PR za strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem.
 6. Gospodarka rynkowa - Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy problematyką ekonomiczną w rozumieniu skali mikro, czyli szczegółowe zrozumienie zasad działania konkretnych rynków. Jak te rynki funkcjonują i jakie zależności występują pomiędzy zjawiskami i procesami ekonomicznymi. Poznanie rzeczywistości ekonomicznej, która jest istotna dla zrozumienia innych dyscyplin ekonomicznych.
 7. Strategia przedsiębiorstwa – celem tego przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom informacji na temat strategii w wymiarze podstawowym, ponieważ ma ona zawsze charakter kompleksowy, i jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. Uwagę skupiono na zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, w których treści programowe dotyczą: celów ogólnych i cząstkowych, a więc które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, uwzględnia poziom organizacyjno- techniczny i zasoby konkurencji, oraz wpływ otoczenia na podejmowane przez przedsiębiorstwo cele.
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi na treści programowe tego przedmiotu składają się takie zagadnienia jak:
  1. planowanie zasobów ludzkich – jest to planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia.
  2. nabór pracowników (rekrutacja) – przygotowanie puli kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich; dobór – dwukierunkowy proces w którym organizacja podejmuje decyzję czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat podejmuje decyzję czy tę ofertę przyjąć,
  3. wdrożenie (adaptacja pracownika) – jest to program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji
  4. ocenianie efektów pracy – nieustanny proces dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy
  5. szkolenie pracowników (rozwój) – proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku,
  6. nagradzanie pracowników (związane z ich motywowaniem.
 9. Prawo gospodarcze - obejmuje problematykę zagadnień dotyczących kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji w różnych formach własności.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Podyplomowe Studia Menedżerskie adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich, którzy planują rozpocząć karierę menedżera i poszerzyć swoją wiedzę.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • klauzula RODO
 • zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia - uwzględniamy jedynie druk pobrany z naszej strony 
 • OPŁATĘ ZA SEM. ZIMOWY NALEŻY WNIEŚĆ DOPIERO PO OTRZYMANIU POZYTYWNEJ DECYZJI O PRZYJĘCIU
 • zaświadczenie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji

data rozpoczęcia

w roku ak. 2019/2020 studia wstrzymane

miejsce składania dokumentów

.

termin składania dokumentów

.

opłata

1600 zł (za jeden semestr), ratalnie 1680 zł

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota, niedziela).

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.