facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Arteterapia

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Warsztaty realizowane w ramach praktyk na studiach podyplomowych Arteterapia

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

  • złożenie wymaganych dokumentów
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych

wymagane dokumenty

  • wypełnione podanie o przyjęcie na studia, które jest dostępne na stronie wraz z klauzulą informacyjną http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty
  • 2 fotografie
  • odpis lub oryginał dyplomu studiów wyższych licencjackich lub magisterskich
  • ksero dowodu osobistego
     
Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
   

data rozpoczęcia

luty 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
Uniwersytet Śląski
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62, pok. 17 (parter)
tel. 33 8546112, 8546150
fax. 33 8546101
www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. Urszula Szuścik, tel.: 33 8546219
e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl
Sekretarz: mgr Magdalena Gawor, tel.: 33 8546150
e-mail: magdalena.gawor@us.edu.pl

termin składania dokumentów

29.10.2018 – 31.01.2019 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności.
Opłata po terminie lub w ratach wynosi 1580 zł za semestr ; w 3 ratach: 521,40 (I rata), 521,40 (II rata), 537,20 (III rata).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela (8.00-18.00)

Inne szczegółowe informacje: mgr Magdalena Gawor, tel. 33 8546150

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.