facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015,poz.1115), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 ), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2015 poz. 1264) oraz projektami rozporządzeń z 2017 r.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu, i ze szczególnymi uzdolnieniami. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej.

czas trwania

3 semestry; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

zasady naboru

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim: nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

wymagane dokumenty

Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentu w postaci podania o przyjęcie na studia i przesłanie go na adres e-mail: beata.pasternak@us.edu.pl w terminie do 28.02.2018 r. Po zakończeniu rekrutacji i zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć:
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • odpis dyplomu oraz ksero dyplomu
DATA DOSTARCZENIA W/W DOKUMENTÓW BĘDZIE PODANA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

data rozpoczęcia

marzec 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
pokój 31 (parter)
KONTAKT:
Sekretariat: mgr Beata Pasternak
REKRUTACJA: e-mail: beata.pasternak@us.edu.pl
Kierownik studiów: dr Iwona Wendreńska, e-mail: eduko@o2.pl

 

termin składania dokumentów

rekrutacja do dnia 28.02.2018 r.

opłata

1500 zł (opłata za jeden semestr-wnoszona jednorazowo); 1580 zł (opłata za jeden semestr-wnoszona w 3 ratach)

limit przyjęć

30-35 osób

dodatkowe informacje

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie tych studiów efektów kształcenia (wymaganej ilości punktów ECTS), realizacja 150 h praktyki, złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów, uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej.

Program studiów: Zarządzenie Rektora nr 168/2012

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.