facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli (Dz. U. z dnia 06.02.2012 r. poz. 131) .
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedago-giki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli różnych specjalności (zgodnych z ukończoną specjalnością zawodową na studiach wyższych). W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z organizacją szkolnictwa, specyfiką roli nauczyciela itp. Kryterium doboru treści nauczania stanowią potrzeby praktyki oświatowej, a więc użyteczność przekazywanej wiedzy w działalności praktycznej nauczyciela, tj. w nauczaniu i wychowaniu podporządkowanym nadrzędnemu celowi, jakim jest pomaganie uczniowi w jego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się i wychowania, aby przygotować absolwentów do podjęcia kompetentnej i satysfakcjonującej pracy w zawodzie nauczyciela. W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne (w wybranych przez siebie szkołach) w wymiarze 150 godzin zajęć.
Studia realizowane są na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53 (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00–17.00).

 

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia), chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela lub są już czynnymi zawodowo nauczycielami, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli.

 

wymagane dokumenty

(powinny zostać doniesione na spotkanie organizacyjne)
  • podanie do Rektora z zaznaczeniem wybranej metodyki szczegółowej (zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów),
  • odpis dyplomu,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia.
 

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Prosimy tylko o maila zgłoszeniowego z danymi: imię i nazwisko, ukończony kierunek studiów, email i telefon kontaktowy.

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne.

Zgłoszenia mailowe przyjmuje sekretarz:

mgr Sylwia Jakubiec-Strzała

e-mail: sylwia.jakubiec-strzala@us.edu.pl; tel.607106959  

Kierownik studium: dr hab. Alina Budniak

e-mail: alina.budniak@us.edu.pl tel.: 32 359 97 72.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53

termin składania dokumentów

termin składania zgłoszeń mailowych do 15.11.2018 r.

opłata

opłata za semestr: 1400 zł lub płatność w 3 ratach w wysokości 490 zł (1470 zł za semestr)

opłata za całość studiów: 4 200 zł (1 400 zł za semestr x 3 semestry = 4 200 zł)

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.