facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej

Studia prowadzone w trybie zaocznym przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i posiadają uprawnienia pedagogiczne. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotu „przyroda” zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i odpowiadają realizacji 4 modułu tego rozporządzenia.

Prowadzone są w oparciu o wieloletnie doświadczenia w przygotowaniu nauczycieli przyrody oraz o zasoby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zakres tematyczny oraz nowoczesne metody i formy prowadzonych zajęć gwarantują dobre przygotowanie nauczycieli do nauczania przyrody w szkołach podstawowych. W warstwie dydaktycznej zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo nauczycieli o dużym doświadczeniu dydaktycznym oraz doradców metodycznych, autorów programów i podręczników szkolnych. W ramach studiów prowadzone są zajęcia z zakresu przygotowania, przeprowadzania i dydaktycznego wykorzystania prostych obserwacji oraz eksperymentów dydaktycznych, prowadzenia zajęć terenowych oraz związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku programów multimedialnych i zasobów Internetu. Dodatkowym atutem studiów są zajęcia z zakresu podstaw prawa oświatowego.

czas trwania

trzy semestry

zasady naboru

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem jest nabycie przez uczestników kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotu „przyroda” w szkole podstawowej oraz podniesienie ogólnych kompetencji dydaktycznych.

wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
  • podanie o przyjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • opłata za I semestr

data rozpoczęcia

Z chwila zebrania odpowiedniej liczby osób.

miejsce składania dokumentów

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
40-032 Katowice,
ul. Jagiellońska 28
pokój B-13

tel.: 32 255-58-73, 32 200-94-61
fax: 32 200-93-61
e-mail: biologia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

Dokumenty składać można przez cały rok.

opłata

1800 zł za semestr.

limit przyjęć

min. 20 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.