facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy z zakresu nauk społecznych – psychologii i socjologii – oraz prawa, niezbędnej do rozumienia zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z gospodarowaniem personelem. Będą mieli także sposobność doskonalenia praktycznych umiejętności w stosowaniu specyficznych instrumentów zarządzania gospodarką kadrową.
Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.
 

Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi adresowane są do:

• absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
• pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami - personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.
• absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Część zagadnień, głównie teoretycznych, zostanie przedstawiona w postaci wykładów (ogółem 40% zajęć tego typu). Inne zagadnienia, skupione wokół praktycznych problemów, będą prowadzone w formie ćwiczeniowej lub laboratoryjnej, pozwalającej uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki lub doskonalić własne umiejętności społeczne niezbędne w bezpośrednich kontaktach z personelem.

 

Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Ogółem przewidziano 210 godzin dydaktycznych.

Trzon programu stanowią następujące bloki tematyczne:

1. Zagadnienia prawne (40 godzin):
- Prawo pracy
- Prawo administracyjne
- Prawo handlowe

Blok ten pozwoli słuchaczowi poznać i zrozumieć prawne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także prawne aspekty uczestnictwa pracownika w przedsiębiorstwie. Słuchacz zdobędzie też wiedzę na temat działania przedsiębiorstwa oraz wiedzę na temat podstaw prawnych warunkujących funkcjonowanie działu kadr.

2. Zagadnienia gospodarki kadrami (75 godzin):
- Podstawowe elementy pracy działu kadr
- Dobór i selekcja pracowników
- Systemy szkoleń pracowników - planowanie kariery pracownika
- Ocenianie pracowników - budowanie i stosowanie arkuszy ocen
- Systemy wynagrodzeń i motywacji

Ten blok zagadnień dotyczy specyficznych zadań działu kadr. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązywania praktycznych problemów w oparciu o przedstawiane przypadki lub problemy własnych firm, dzięki czemu rozwiną swą wiedzę i zdobędą praktyczne umiejętności w specyficznej dziedzinie, jaką jest gospodarka kadrami.

3. Stosunki międzyludzkie w organizacji (40 godzin):
- Kultura organizacyjna
- Komunikowanie się - współpraca i rywalizacja
- Trening umiejętności kierowniczych

Zagadnienia poruszane w ramach tego bloku tematycznego pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludżmi, jak i w kierowaniu zespołem.

4. Zagadnienia nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (55 godzin):
- Zarządzanie strategiczne, twórcze rozwiązywanie problemów
- Zarządzanie zmianą: problemy transformacji gospodarki i kosztów przemian
- Zarządzanie konfliktem - prowadzenie negocjacji
- Stosunki publiczne - budowanie image'u firmy i "public relations"

Zagadnienia wchodzące w ten blok będą uwzględniać aktualne sprawy, które wypływają z bieżących problemów polskej gospodarki i w związku z tym możliwa jest ich wymiana stosownie do wydarzeń w życiu gospodarczym. Pozwoli to słuchaczom na dobrą orientację w sytuacji społeczno - gospodaczej i poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów. Uczestnicy Studiów zobowiązani są także napisać pracę dyplomową.

czas trwania

2 semestry (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele)

zasady naboru

Na podstawie złożonych dokumentów (dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych).

wymagane dokumenty

  • Odpis dyplomu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym)
Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

miejsce składania dokumentów

41-500 Chorzów
ul. 75 Pułku Piechoty 1
Sekretariat Studiów Podyplomowych
tel.: 032 3493 817 lub 032 3493 802 lub 032 3493 801
www.sz.us.edu.pl
szkozarz@us.edu.pl  

termin składania dokumentów

lipiec - wrzesień

opłata

Koszt jednego semestru wynosi 1850zł (1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty).

dodatkowe informacje

Sesje odbywać się będą co 2 tygodnie (soboty, niedziele).

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.