facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli

Studia są skierowane do nauczycieli, którzy chcieliby nabyć lub udoskonalić swoją wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej tak ich własnej sytuacji prawnej, jak i potrzebnej do prowadzenia zajęć w szkole. Istotnym elementem studiów są teoretyczne i praktyczne zajęcia z mediacji szkolnych, zarówno rówieśniczych, jak i między szkołą a rodzicami.

Na program studiów składają się przedmioty prawnicze, które powinny dostarczyć słuchaczom podstawową wiedzę z różnych zakresów, niezbędną w pracy nauczyciela. Kilka zajęć poświęconych jest także problematyce psychologicznej, której znajomość pomoże nauczycielowi w rozwiązywaniu konfliktów w szkole i zrozumieniu zachowań uczniów. Istotna część zajęć poświęcona jest także mediacjom, które – jak wynika z badań – są najlepszym i najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów w ogóle, ale w szkole przede wszystkim, gdyż uczy koncyliacyjnego sposobu rozwiązywania wszelkich sporów. Program obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne.

Ogólnym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami prawnymi związanymi z pracą nauczyciela. Po ich ukończeniu absolwent powinien wiedzieć jakie obszary jego działalności są objęte regulacjami prawnymi, znać te regulacje i rozumieć przepisy w nich się znajdujące. Ponadto celem studiów jest także zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi sytuacji prawnej ucznia.

Kończąc studia absolwent powinien posiadać umiejętność przeprowadzenia mediacji szkolnych oraz posługiwania się środkami, przewidzianymi przez prawo w sytuacjach trudnych, konfliktowych czy bezprawnych.

Zajęcia będą odbywały się w ramach 16 tygodni zjazdowych w piątki od godz. 16.00 do 20.00 oraz w soboty od godz. 8.30 do 17.00, z półgodzinną przerwą obiadową, zgodnie z harmonogramem zajęć podanym do wiadomości słuchaczy, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ, w Katowicach przy ulicy Bankowej 11b.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, słuchacz jest zobowiązany do uczestniczenia w wykładach i spełnienia warunków określonych przez prowadzących zajęcia, wskazanych w sylabusach. Studia kończą się egzaminem ustnym lub pisemnym z zakresu materiału objętego programem.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

  • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia
  • podanie o przyjęcie na studia
  • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego          
  • zdjęcie

data rozpoczęcia

październik bieżącego roku

miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia i dokumenty należy składać na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11 b, 40-007 Katowice, tel. 32 359 20 63, sekretariat pok. 33 (parter).
e-mail: gabriela.paluch@us.edu.plalina.czapik@us.edu.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00 (w piątek, gdy odbywają się zajęcia, sekretariat czynny do godziny 17.00 w soboty zjazdowe od 9.00 do 14.00).

termin składania dokumentów

Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 30 września bieżącego roku i prowadzona jest na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

opłata

Opłata za semestr: 1700 zł (1780 zł).

limit przyjęć

min. 30 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.