facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki

Studia mają na celu przygotowanie merytoryczne, umożliwiające prowadzenie szkolnej edukacji z zakresu filozofii i etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Studia spełniają wymagania studiów kwalifikacyjnych, dających uprawnienia do nauczania filozofii i etyki (ogólna liczba godzin: 350). Program studiów skonstruowany został w ten sposób, że szczególny nacisk położono na przedmioty dające ogólną orientację w filozofii oraz etyce. Mieszczą się tu zatem historia filozofii, etyka, logika oraz dydaktyka filozofii.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru


Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki adresowane są do:

  • czynnych nauczycieli, posiadających uprawnienia pedagogiczne. Specyfika filozofii ma zostać ukazana w ramach dydaktyki filozofii,
  • pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami – personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp., pragnących pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej humanistyki
     

wymagane dokumenty

  • Podanie + CV
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego
 

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 122 (Sekretariat IH)
tel. 32 359 1314; 32 359 2128
www.filozofia.us.edu.pl
kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
tel. 32 359 16 87, e-mail: andrzej.noras@us.edu.pl

sekretarz: mgr Lidia Żalińska
 

termin składania dokumentów

od maja do końca września 2017 r.

opłata

wpłata za jeden semestr: jednorazowa 1450 zł lub w trzech ratach: 1530 zł (3 x 510 zł)

limit przyjęć

60 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w czwartki od 16.00.

www.filozofia.us.pl

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.