facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy tłumacza w zakresie języka polskiego i języka angielskiego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Nowy kierunek studiów pozwoli na zaznajomienie się z nowymi strategiami i technikami stosowanymi w procesie tłumaczenia tak aby nabyte nowe kompetencje w oparciu o EMT (The European Master`s in Translation) umożliwiły podjęcie pracy zawodowej na rynku tłumaczeniowym. Zgodnie z EMT, każdy tłumacz powinien reprezentować szerokie spektrum kompetencji w świecie cyfrowym,  szczególnie w wykorzystaniu narzędzi CAT.
Prezentowane treści zorientowane są na praktyczne zastosowanie różnorodnych aplikacji oraz internetowych narzędzi  tj. Wordfast Anywhere, Memsource, GTT , memoQ, Trados, Passolo, Alchemy Catalyst, wspomagających pracę tłumacza. Ponadto w trakcie studiów słuchacze zapoznają się z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), które stanowią podstawę w tworzeniu stron internetowych w taki sposób aby wszyscy użytkownicy byli włączeni cyfrowo i społecznie (m.in. elementy audiodeskrypcji,  przygotowanie transkrypcji, implementacja napisów do materiałów multimedialnych).
Ukończenie studiów umożliwi podjęcie pracy tłumacza, a poprzez połączenie teorii i praktyki przekładu, w szczególności pozwoli na rozwinięcie sprawności w zakresie tłumaczenia zgodnie z zasadami SEO i etyki zawodu tłumacza. W trakcie zajęć słuchacze będą pracować w nowoczesnych laboratoriach komputerowych i językowych.

UCZESTNICY STUDIÓW
Studia „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie” adresowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych (posiadających tytuł licencjata, magistra, lub inżyniera) pragnących uzyskać i poszerzyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zastosowania w praktyce przekładu
 • studentów studiów uzupełniających (filologia , turystyka, medycyna, prawo, ekonomia, socjologia, pedagogika, dziennikarstwo, filmoznawstwo)
 • osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przekładu audiowizualnego, ze szczególnym naciskiem na strategie stosowane w (audio)deskrypcji,  udostępniania treści nietekstowych w różnych parach języków
 • pracowników biur promocji, redaktorów stron, pracowników wydawnictw, którzy chcieliby poprawić efektywność pracy w procesie przygotowania materiałów promocyjnych i informacyjnych.
   

PROGRAM  STUDIÓW
Program studiów skupia się wokół bloków tematycznych:
1. Zagadnienia z zakresu nowych technologii informatycznych wspomagających tłumaczenie (66 godzin):

 • wprowadzenie do narzędzi CAT
 • tłumaczenie przy użyciu narzędzi CAT
 • leksykografia komutacyjna
 • edycja komputerowa
 • sprawdzanie jakości tłumaczenia
 • korpusy językowe
 • lokalizacja stron WWW.
   

2. Zagadnienia z zakresu przekładu audiowizualnego (26 godzin):

 • elementy (audio)deskrypcji
 • przekład audiowizualny
 • dobre praktyki w procesie tłumaczenia (tekst alternatywny)
 • tworzenie napisów (subtitles oraz captions).


3. Zagadnienia z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych (48 godzin):

 • tłumaczenie tekstów prawnych
 • tłumaczenie tekstów technicznych
 • tłumaczenie tekstów  naukowych
 • tłumaczenie tekstów medycznych.
   

4. Zagadnienia z zakresu tłumaczenia ustnego (12 godzin).

5. Zagadnienia z zakresu teorii tłumaczenia (30 godzin):

 • wstęp do teorii i praktyki tłumaczenia
 • gramatyka kontrastywna - język polski w przekładzie
   

6. Seminarium dyplomowe (20 godzin).
 

Program studiów został ułożony tak aby uczestnicy nabyli szerokie spektrum kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation), przygotowania semantyki strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, tak aby każdy użytkownik stron WWW mógł zrozumieć treści w języku polskim i języku obcym.

 

 

czas trwania

Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w systemie zaocznym (soboty od godziny 9:45 do 18:15 oraz niedziele w godzinach 9:45 do 14:45).

zasady naboru

Na podstawie złożonych dokumentów (dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub wyższych – dowolnych kierunków). Kandydaci muszą znać język angielski na poziomie co najmniej średnim. Znajomość języka nie wymaga udokumentowania.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • zdjęcie (format legitymacyjny)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji

data rozpoczęcia

październik/listopad 2015 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny
Instytut Języka Angielskiego
41-205 Sosnowiec
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5


sekretariat filologii angielskiej - pokój 4.55
telefon 32/ 36 40 892
e-mail:anglistyka@us.edu.pl
www.ija.us.edu.pl (zakładka - Studia Podyplomowe)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Łyda – kontakt przez sekretariat

termin składania dokumentów

Od 1 września 2015 roku w Sosnowcu, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, pok. 4.55 w godzinach od 11.00 do 16.00.

opłata

1800 zł (za semestr) - opłata jednorazowa, płatna do 20 października 2015 (w semestrze zimowym) i do 01 marca 2016 (w semestrze letnim) - decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ.

1890 zł (za semestr) - podstawowa opłata ratalna podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru (kwoty odpowiednio: min. 33% do 20.10.2015; min. 33% do 15.11.2015; 34% do 15.12.2015 - zimowy semestr, min. 33% do 01.03.2016; min. 33% do 15.04.2016; 34% do 15.05.2016 - letni semestr).

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.