facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

Duchowość to najwyższy, duchowy wymiar życia ludzkiego, a duchowość chrześcijańska to wiara przeżywana. Teologia duchowości z kolei to refleksja nad tym wymiarem życia, próba zrozumienia i teologicznego opisania życia chrześcijańskiego jako życia w Duchu, w jedności z Chrystusem w obecności Boga Ojca. To życie realizuje się w Kościele. Studia Podyplomowe Teologii Duchowości (SPTD) skierowane są dla każdego, kto chciałby zapoznać się z chrześcijańską tradycją duchową, ale przede wszystkim dla tych, którzy w swojej pracy czy zaangażowaniu mają do czynienia z człowiekiem w jego wielowymiarowości, dla aktywnie działających w ruchach kościelnych, dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za formację intelektualną i duchową albo przygotowują się do podjęcia takich zadań. W sposób szczególny Studia skierowane są również do teologów, duchownych i osób konsekrowanych, by wzrastali w umiejętnościach animowania rozwoju duchowego ludzi oraz w szeroko rozumianym towarzyszeniu duchowym.

Studium teologii duchowości ma więc przede wszystkim służyć poznaniu dziedzictwa: tradycji duchowej i refleksji teologicznej Kościoła. Dzięki temu uczestnik Studiów będzie mógł lepiej zrozumieć swoją wiarę, siebie samego, ale też innych, z którymi żyje, pracuje, spotyka się. Na początku przewidziany jest wykład historyczno-systematyczny teologicznego traktatu „teologia duchowości". W ramach tego wykładu zostaną przedstawione największe postacie, szkoły i nurty duchowości chrześcijańskiej. Szczególnym przejawem życia duchowego jest mistyka, a więc zostanie przedstawiona także chrześcijańska mistyka: jej teologiczne podstawy, rodzaje, najwięksi mistycy. Z tego też powodu wprowadzenie w lekturę największych dzieł literatury duchowej będzie więc jednym z głównych elementów wykładu. Absolutnie niezbędnym wprowadzeniem do studium teologii duchowości jest wykład z antropologii chrześcijańskiej: przedstawienie - na tle europejskich tradycji filozoficznych - chrześcijańskiej wizji człowieka.

Kolejnym elementem jest prezentacja fenomenów życia duchowego charakterystycznych dla dwudziestego wieku i współczesności, m.in. ruchów religijnych oraz największych postaci z tego okresu.

Następną częścią składową programu SPTD będzie prezentacja pokarmu, jakim karmi się życie duchowe chrześcijanina: Pisma Świętego jako tekstu duchowego; modlitwy - poprzez studium jej wielkich mistrzów; liturgii jako niezbywalnego elementu życia duchowego. Wreszcie SPTD podejmują kwestie zastosowania praktycznego: pytania o duchowy wymiar życia w różnych sytuacjach, w jakich zostaliśmy lub będziemy postawieni: w rodzinie, we wspólnocie lub w życiu samotnym; w pracy, w społeczeństwie pluralistycznym i obojętniejącym religijnie, w życiu publicznym, w zdrowiu i chorobie, wobec śmierci.

Ważny jest też wymiar rozeznawania duchowego; stanowi to jeden z ważnych aspektów tradycji chrześcijańskich. W ramach SPTD zostaną więc omówione, teoretycznie i praktycznie, zagadnienia z zakresu rozeznawania duchowego.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Kandydaci po złożeniu kompletu dokumentów odbywają z kierownikiem studiów (lub inną delegowaną osobą) rozmowę kwalifikacyjną na temat motywacji wyboru studiów.
Osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

wymagane dokumenty

  • Adresowane do rektora UŚ podanie o przyjęcie na studia.
  • Życiorys.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (albo kopia oryginału poświad-czona za zgodność w sekretariacie).
  • Jedno zdjęcie w wym. 37x52 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle).
  • Osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.
  • W przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej.

data rozpoczęcia

drugi weekend semestru zimowego 2016/2017 (piątek/sobota)

miejsce składania dokumentów

Dziekanat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
wtl.us.edu.pl
Kierownik studiów: ks. dr Przemysław Sawa, e-mail: przemyslaw.sawa@us.edu.pl

termin składania dokumentów

do 16 września 2016 r.

opłata

1260 zł za semestr

3780 zł za całość

 

limit przyjęć

25-50 osób

dodatkowe informacje

SPTD mogą podjąć osoby, które ukończyły przynajmniej I stopień jakichkolwiek studiów wyższych. Program nie zakłada ukończenia studiów z teologii; są otwarte dla absolwentów dowolnego kierunku.
Opłatę uiszcza się po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.