facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”

Adresaci: nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości dziedzictwa kulturowego Europy i rozwojem intelektualnym.
Studia oferują możliwość zapoznania się z filozoficznymi i religijnymi koncepcjami człowieka, wartości, szczęścia, podstawowymi doktrynami prawnymi i politycznymi, zjawiskiem kryzysu kultury. Proponowane zajęcia mają nie tylko rozszerzyć wiedzę, ale także pogłębić umiejętność krytycznego myślenia, analizowania zjawisk kultury współczesnej w nawiązaniu do tradycji oraz dostrzegania ogólnych prawidłowości w procesie kształtowania się kultury. Mają zwiększać wrażliwość na różnorodność tradycji w kulturze europejskiej oraz promować wartość tolerancji i postawę poszukiwania racjonalnych argumentów w celu ułatwienia dyskursu wewnątrz- i międzykulturowego. 

Założenia i cele: studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką opartą na klasycznym modelu kultury europejskiej jako dziedzictwa greckiego racjonalizmu, rzymskich dokonań prawno-ustrojowych oraz tradycji judeochrześcijańskiej. Służą pogłębieniu refleksji nad wyznacznikami naszej kultury oraz sposobami jej samookreślenia w dziejach. Służą przedstawieniu genezy oraz elementów składowych kultury – zwłaszcza filozoficznej – ale także do ukazania pewnych zjawisk w nowym świetle, a tym samym uwolnienia ich od ideologizacji i uproszczeń, w jakich funkcjonują w świadomości powszechnej. Problemowo historyczna prezentacja zagadnień ma pogłębić rozumienie związków tradycji ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością kulturową Europy. Studia mają pogłębić umiejętność dokonywania analizy zjawisk kultury europejskiej na przestrzeni dziejów, wieloaspektowego i krytycznego spojrzenia na kulturę, dostrzegania związków między zjawiskami z obszaru kultury powszechnej i ich intelektualnymi antycypacjami.

Program kształcenia

czas trwania

2 semestry, zajęcia odbywają się w wybrane środy lub czwartki.

zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń.

wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty

data rozpoczęcia

październik

miejsce składania dokumentów

Szczegółowe informacje podaje sekretariat Instytutu Filozofii, ul. Bankowa 11, III piętro, pokój 
nr 325, tel. 32 359 21 29, e-mail: if.wns.@us.edu.pl.

Prosimy o kontakt do 26 lipca w godz. 9:00–14:00 lub od września w godz. 8:30–14:30.

Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok

termin składania dokumentów

do 23 września

opłata

Całość: 2900 PLN .
Jeden semestr 1450 PLN (jednorazowo) lub 1530 PLN (ratalnie).

limit przyjęć

30 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.