facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie

Celem studiów jest zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat koncepcji współczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia w środowisku oraz wychowania do życia w rodzinie a także kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i edukacji seksualnej, planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów profilaktycznych. Jednocześnie słuchacze będą mieli  możliwość doskonalenia umiejętności osobistych i społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu: edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, zdrowia publicznego i psychospołecznego, profilaktyki społecznej, podstaw higieny, bezpieczeństwa i odżywiania, zdrowia seksualnego i prokreacyjnego, wsparcia społecznego oraz pedagogiki rodziny. Uzyskane w trakcie zajęć umiejętności i kompetencje dotyczą: diagnozowania potrzeb zdrowotnych, przygotowywania i realizacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej oraz wychowania do życia w rodzinie, opracowywania programów wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych, kształtowania kompetencji społecznych.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Kolejność zgłoszeń.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich).

wymagane dokumenty

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (dostępne na stronie internetowej UŚ)
  • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  • ksero dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia
  • skierowanie - w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • dowód wpłaty (po zakwalifikowaniu)

data rozpoczęcia

październik i luty

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pokój 220.
Dni i godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek–piątek 8.00–15.00
Sekretarz: Anna Setnik
Tel. (32) 359 97 23; e-mail: anna.setnik@us.edu.pl
Kierownik: dr hab. Katarzyna Borzucka - Sitkiewicz

termin składania dokumentów

każdy kolejny wrzesień i styczeń

opłata

1500 zł za jeden semestr
1580 zł za jeden semestr – w przypadku opłaty ratalnej

limit przyjęć

60 osób

dodatkowe informacje

Studia będą uruchamiane dla grup liczących nie mniej niż 30 osób.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.