facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. STANISŁAWA GRABIASA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, nadają uprawnienia logopedy i mają charakter interdyscyplinarny. Program obejmuje moduły: logopedyczny, językoznawczy, medyczny, pedagogiczny i psychologiczny – w sumie 612 godzin, w tym 350 godzin ćwiczeń. W programie uwzględniono ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne (185 godzin), prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie. W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, specjalność: logopedia.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest badanie poziomu zrozumiałości mowy kandydata na logopedę, a także ocena wymowy i warunków anatomicznych narządów mowy. Istotne jest przekazanie kandydatowi informacji na temat wyników badania artykulacji oraz warunków anatomicznych, takich jak zgryz, budowa języka, długość wędzidełka języka. Nie wszystkie niedoskonałości w wymowie i budowie narządów mowy dyskwalifikują osobę do zawodu logopedy. Po zakończeniu rozmowy kandydat uzyska informację o wynikach oceny artykulacji i narządów mowy, a także czy został przyjęty na studia. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną wykryte niedoskonałości artykulacyjne przyszły słuchacz będzie mógł podjąć własną terapię w celu zlikwidowania ewentualnych nieprawidłowości w wymowie.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym ( http://logopedia.us.edu.pl/index.php?s=studia&ss=studia_rekrutacja&st=logopedia)*
  • umowa dotycząca płatności za studia
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem)
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie
  • wynik badania audiometrycznego słuchu
*kserokopia dowodu osobistego

Więcej informacji na stronie: www.logopedia.us.edu.pl

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów


Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: Anna Grolik-Łuszczek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 1 czerwca do 15 września 2018 r.

opłata

• 1750 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 01.10.2018 r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2019 r. (letni semestr).
• 1840 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru
Kwoty odpowiednio:
zimowy semestr:
33% (do 01.10.2018 r.)
33% (do 15.11.2018 r.)
34% (do 15.12.2018 r.)
letni semestr:
33% (do 01.03.2019 r.)
33% (do 15.04.2019 r.)
34% (do 15.05.2019 r.)

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ, plac Sejmu Śl. 1 oraz w specjalistycznych placówkach. Praktyczne zajęcia są realizowane w Centrum Logopedii oraz w placówkach związanych z profilem kształcenia na terenie województwa śląskiego w tygodniu (nie więcej niż pięć razy w semestrze). Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.
W ramach Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu prowadzone są również specjalności:
NEUROLOGOPEDIA
SURDOLOGOPEDIA

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.