facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną (w języku obcym), niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim lub niemieckim (zgodnie z językiem specjalności). Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich – przewidzianych w planie studiów – przedmiotów, a także zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.

czas trwania

2 semestry. Studia obejmują 180 godzin dydaktycznych.

zasady naboru

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie (podanie i kwestionariusz osobowy) należy złożyć osobiście lub listownie.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
  • inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe,
  • zdjęcie

data rozpoczęcia

październik

miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny
41-200 Sosnowiec,
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
pok. 1.15 
Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

Sekretarz: mgr Małgorzata Barglik,
tel.: 32 3640 831,
malgorzata.barglik@us.edu.pl

termin składania dokumentów

zgłoszenia do 16 września każdego roku, w którym realizowane będą studia podyplomowe

opłata

1.800 zł za semestr jednorazowo (wpłaty do 1 X – semestr zimowy, do 1 III – semestr letni) lub 1.890 płatne w 3-ch ratach (do 1 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część).

dodatkowe informacje

Deklaracje uczestnictwa w studiach należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@us.edu.pl.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.