facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Optometria

Studia kwalifikacyjne, czterosemestralne na kierunku Optometria, skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów słuchacze zdobędą niezbędna wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę m.in. z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych słuchacze zapoznają się m.in. z badaniem wzroku i pomiarem refrakcji, doborem soczewek kontaktowych i okularowych jak również z technologią montażu okularów.

Zajęcia na studiach dotyczą między innymi: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmą również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej.

Program podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku Optometria, prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Śląskiego posiada pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. W 2017 roku uczelnia otrzymała certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości” dla kierunku Optometria. Laureatów wyłoniono w Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Studia o charakterze kwalifikacyjnym realizowane są w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w UŚ (załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Rekrutacja na podstawie:

  • testu wstępnego z elementów optyki geometrycznej oraz budowy oka,  
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagany zakres materiału na test wstępny oraz terminy testu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostaną podane na stronie internetowej studiów podyplomowych: www.optometriaslaska.us.edu.pl

wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  • wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie do Rektora
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)
  • kopia dowodu osobistego.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres do dnia 1.09.2016 r.
(ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20, z dopiskiem „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 2'')  

data rozpoczęcia

1.10.2017 rok

miejsce składania dokumentów

Sekretariat studiów:
Adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20
Telefon: 783 887 111 lub 500 525 195
e-mail: optometriaslaska@us.edu.pl
Aktualne godziny otwarcia sekretariatu znajdują się na stronie internetowej studiów w zakładce kontakt.
 
Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna
e-mail: alicja.ratuszna@us.edu.pl
Z-ca kierownika: mgr Dorota Zygadło, 
e-mail: dorota.zygadlo@smcebi.edu.pl

termin składania dokumentów

od 01.05.2017 do 01.09.2017 roku

opłata

3000 PLN / 1 semestr

limit przyjęć

20

dodatkowe informacje

Strona internetowa studiów: www.optometriaslaska.us.edu.pl

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.