facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia podyplomowe „E-zdrowie”

E-zdrowie jest interdyscyplinarnym obszarem, obejmującym co najmniej dwie złożone dyscypliny: technologie informacyjno-komunikacyjne i naukę o zdrowiu.
Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą przyczynić się do podniesienia jakości usług wykonywanych w sektorze opieki zdrowotnej, a ich dynamiczny rozwój w Europie ma związek przede wszystkim z rozwojem technologii medycznych (co daje zwiększone możliwości do ich zastosowania w sektorze ochrony zdrowia), ze starzeniem się populacji (rosnący popyt na usługi medyczne) oraz ze zwiększoną mobilnością ludzi.

W Polsce główne kierunki E-zdrowia obejmują takie działania jak:

 1. Ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia.
 2. Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji.
 3. Stworzenie procedur, wytycznych, zebranie i udostępnienie dobrych praktyk mających na celu usprawnienie zarządzania podmiotami leczniczymi. Lepsze wykorzystanie systemów teleinformatycznych służące podnoszeniu zdolności zarządczych.
 4. Unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne
 5. Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej umożliwiającej włączenie Rzeczypospolitej Polskiej w obszar interoperacyjnego elektronicznego zapisu medycznego (EHR – Electronic Health Record).
   

Zakres informacyjny programu nauczania
Zajęcia organizowane są w dni wolne od pracy, w soboty i niedziele w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a także drogą elektroniczną, za pomocą platformy e-learningowej.
Program studiów obejmuje:

 • 2 semestry,
 • każdy semestr obejmuje 4 miesiące nauki
 • w każdym miesiącu planowane są 2 sesje naukowe
 • jedna sesja naukowa obejmuje ok. 8-10 godzin dydaktycznych

Tryb zajęć

 • Zajęcia będą odbywać się w trzech blokach tematycznych:
 • E-zdrowie w Unii Europejskiej
 • Kierunki informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce
 • ePUAP w praktyce
   

I BLOK. E ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ

 • Polityka UE w zakresie rozwoju e-Zdrowia
 • Wykorzystanie e-Zdrowia w wybranych krajach UE
 • Przykłady najlepszych rozwiązań w obszarze e-Zdrowia w UE.
 1. Programy stworzone na potrzeby wymiany informacji zdrowotnych i opieki zintegrowanej.
 2. Programy związane z monitorowaniem stanu zdrowia pacjentów
 • Programy stosowane w UE do budowy specjalistycznych platform medycznych i aplikacji szpitalnych.
 • Międzynarodowa współpraca medyczna.
   

II BLOK. KIERUNKI INFORMATYZACJI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

 • Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia.
 • Obowiązki świadczeniodawców wynikające z ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia.
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • e usługi w ochronie zdrowia – Internetowe Konto Pacjenta, rejestracja on-line, e recepty, e-zlecenia, e-skierowania.
 • Telemedycyna.

   

III BLOK. ePUAP W PRAKTYCE

 • ePUAP - charakterystyka portalu
 • Tworzenie profilu zaufanego ePUAP
 • Bezpieczny podpis elektroniczny
 • Centralne repozytorium wzorów dokumentów
 • Schemat dokumentów (XML)
   

 

czas trwania

Studia podyplomowe E-zdrowie trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych w tym:
• 100 godz. zajęć teoretycznych
• 100 godz. zajęć praktycznych

zasady naboru

Kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia adresowana do Rektora (pobierz)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu  poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia format 4x5,5 cm (podpisane na odwrocie)
 • CV (życiorys obejmujący dotychczasową karierę zawodową)
 • list motywacyjny
Brak jednego z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie podania.

data rozpoczęcia

planowane rozpoczęcie studiów 16.10.2017 r.

miejsce składania dokumentów

Kontakt: e-zdrowie@us.edu.pl

Komplet dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres:

Studia Podyplomowe "E-zdrowie".

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
41-205 Sosnowiec
ul. Będzińska 39

termin składania dokumentów

Od 19.06.2017 r. do 18.09.2017 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2017 r.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

opłata

Opłata semestralna:
1750 zł

limit przyjęć

20

dodatkowe informacje

Kluczowym elementem studiów jest e-learning, który ułatwi/umożliwi osobom aktywnym zawodowo i niepełnosprawnym proces kształcenia.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.