facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

System szkolnictwa wyższego w Polsce

System szkolnictwa wyższego w Polsce zakłada kształcenie na trzech stopniach:

  • studia pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie),
  • studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie),
  • studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

 

Na studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie mogą aplikować osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, na którego podstawie mają prawo podejmować studia pierwszego stopnia w swoim kraju. Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów), studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Uzyskany dyplom licencjata albo inżyniera upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Na studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) mogą aplikować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia, na którego podstawie mają prawo podejmować studia drugiego stopnia w swoim kraju. Studia drugiego stopnia uzupełniające magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) lub 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra.

Na wybranych kierunkach (jak na przykład psychologia, teologia, prawo i in.) oferowane są studia jednolite magisterskie. Na studia jednolite magisterskie mogą aplikować kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej, na którego podstawie mają prawo podejmować studia pierwszego stopnia w swoim kraju. W tym przypadku kształcenie trwa nieprzerwalnie 5 lat (10 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) upoważnia dyplom magistra. Studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rok akademicki w Polsce rozpoczyna się 1 października danego roku, a kończy 30 września następnego roku. Rok akademicki jest podzielony na 2 semestry – zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.