Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy i zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Terminy wnoszenia opłat

Słuchacz zobowiązany jest wnieść opłatę za usługi edukacyjne w następujących terminach :

opłatę jednorazową:

  • do 1 października za semestr zimowy,
  • do 1 marca za semestr letni.

 

 opłatę w trzech częściach:

a) za semestr zimowy:

  • do 1 października pierwszą część,
  • do 15 listopada drugą część,
  • do 15 grudnia trzecią część,

b) za semestr letni:

  • do 1 marca pierwszą cześć,
  • do 15 kwietnia drugą część,
  • do 15 maja trzecią część.

 

W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeżeli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 5% od łącznej opłaty wnoszonej w częściach. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.

Nie dopuszcza się częściowego lub całkowitego zwolnienia słuchacza z opłaty za studia lub kurs.

W przypadku zajęć rozpoczynających się po upływie terminów płatności, terminy wnoszenia opłat ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów podyplomowych.

 

Numer konta do wpłat

Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza generowany w systemie USOSweb. Informację o numerze konta mozna uzyskać w wybranym sekretariacie studiów podyplomowych.

 

Zwrot wniesionej opłaty

Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • gdy słuchacz złoży do Kierownika studiów podyplomowych pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona;

  • gdy zajęcia nie rozpoczęły się.

W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, określonym w planie studiów podyplomowych czas ich trwania, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu złożenia Dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.