facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

Duchowość to najwyższy, duchowy wymiar życia ludzkiego, a duchowość chrześcijańska to wiara przeżywana. Teologia duchowości z kolei to refleksja nad tym wymiarem życia, próba zrozumienia i teologicznego opisania życia chrześcijańskiego jako życia w Duchu, w jedności z Chrystusem w obecności Boga Ojca. To życie realizuje się w Kościele. Studia Podyplomowe Teologii Duchowości (SPTD) skierowane są dla każdego, kto chciałby zapoznać się z chrześcijańską tradycją duchową, ale przede wszystkim dla tych, którzy w swojej pracy czy zaangażowaniu mają do czynienia z człowiekiem w jego wielowymiarowości, dla aktywnie działających w ruchach kościelnych, dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za formację intelektualną i duchową albo przygotowują się do podjęcia takich zadań. W sposób szczególny Studia skierowane są również do teologów, duchownych i osób konsekrowanych, by wzrastali w umiejętnościach animowania rozwoju duchowego ludzi oraz w szeroko rozumianym towarzyszeniu duchowym.

Studium teologii duchowości ma więc przede wszystkim służyć poznaniu dziedzictwa: tradycji duchowej i refleksji teologicznej Kościoła. Dzięki temu uczestnik Studiów będzie mógł lepiej zrozumieć swoją wiarę, siebie samego, ale też innych, z którymi żyje, pracuje, spotyka się. Na początku przewidziany jest wykład historyczno-systematyczny teologicznego traktatu „teologia duchowości". W ramach tego wykładu zostaną przedstawione największe postacie, szkoły i nurty duchowości chrześcijańskiej. Szczególnym przejawem życia duchowego jest mistyka, a więc zostanie przedstawiona także chrześcijańska mistyka: jej teologiczne podstawy, rodzaje, najwięksi mistycy. Z tego też powodu wprowadzenie w lekturę największych dzieł literatury duchowej będzie więc jednym z głównych elementów wykładu. Absolutnie niezbędnym wprowadzeniem do studium teologii duchowości jest wykład z antropologii chrześcijańskiej: przedstawienie - na tle europejskich tradycji filozoficznych - chrześcijańskiej wizji człowieka.

Kolejnym elementem jest prezentacja fenomenów życia duchowego charakterystycznych dla dwudziestego wieku i współczesności, m.in. ruchów religijnych oraz największych postaci z tego okresu.

Następną częścią składową programu SPTD będzie prezentacja pokarmu, jakim karmi się życie duchowe chrześcijanina: Pisma Świętego jako tekstu duchowego; modlitwy - poprzez studium jej wielkich mistrzów; liturgii jako niezbywalnego elementu życia duchowego. Wreszcie SPTD podejmują kwestie zastosowania praktycznego: pytania o duchowy wymiar życia w różnych sytuacjach, w jakich zostaliśmy lub będziemy postawieni: w rodzinie, we wspólnocie lub w życiu samotnym; w pracy, w społeczeństwie pluralistycznym i obojętniejącym religijnie, w życiu publicznym, w zdrowiu i chorobie, wobec śmierci.

Ważny jest też wymiar rozeznawania duchowego; stanowi to jeden z ważnych aspektów tradycji chrześcijańskich. W ramach SPTD zostaną więc omówione, teoretycznie i praktycznie, zagadnienia z zakresu rozeznawania duchowego.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Kandydaci po złożeniu kompletu dokumentów odbywają z kierownikiem studiów (lub inną delegowaną osobą) rozmowę kwalifikacyjną na temat motywacji wyboru studiów.
Osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

wymagane dokumenty

  • Adresowane do rektora UŚ podanie o przyjęcie na studia.
  • Życiorys.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (albo kopia oryginału poświad-czona za zgodność w sekretariacie).
  • Jedno zdjęcie w wym. 37x52 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle).
  • Osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.
  • W przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej.

data rozpoczęcia

drugi weekend semestru zimowego 2016/2017 (piątek/sobota)

miejsce składania dokumentów

Dziekanat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
wtl.us.edu.pl
Kierownik studiów: ks. dr Przemysław Sawa, e-mail: przemyslaw.sawa@us.edu.pl

termin składania dokumentów

do 16 września 2016 r.

opłata

1260 zł za semestr

3780 zł za całość

 

limit przyjęć

25-50 osób

dodatkowe informacje

SPTD mogą podjąć osoby, które ukończyły przynajmniej I stopień jakichkolwiek studiów wyższych. Program nie zakłada ukończenia studiów z teologii; są otwarte dla absolwentów dowolnego kierunku.
Opłatę uiszcza się po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.