facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Produkcja i Kreacja Muzyczna

Studia o intensywnym programie kształcenia adresowane są do osób posiadających stopień co najmniej licencjata dowolnego kierunku studiów, zainteresowanych nabyciem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej produkcji muzycznej, które pozwolą im na samowystarczalne funkcjonowanie na rynku muzycznym. Oferta kierowana jest do aktywnych muzyków, nauczycieli muzyki w szkołach wszystkich typów, animatorów kultury, pracowników instytucji kulturalnych i mediów, muzykoterapeutów, osób prowadzących własne zespoły oraz wszystkich chętnych do rozwinięcia swojej kreatywności oraz kompetencji technicznych w pracy samodzielnej i zespołowej przy produkcji muzyki do różnych zastosowań. Dla kandydatów nieposiadających formalnego wykształcenia muzycznego przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie poznanie ich dotychczasowych doświadczeń muzycznych, kompetencji, zainteresowań i oczekiwań. Przydatna będzie także umiejętność gry na dowolnym instrumencie lub posiadanie umiejętności wokalnych na poziomie średniozaawansowanym.

Zajęcia praktyczne realizowane są w trybie małogrupowym (m.in. kompozycja i aranżacja, środki technologiczne w produkcji muzycznej) oraz indywidualnym (instrument/wokalistyka z elementami improwizacji), co umożliwi wysoki stopień zintegrowania z potrzebami i poziomem zaawansowania studenta. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy: teoretycy i praktycy z profesjonalną wiedzą w dziedzinie produkcji muzycznej i radiowej, reżyserii dźwięku, nagłośnienia, marketingu dóbr i usług kultury oraz obsługi projektów muzycznych, a także twórcy muzyki filmowej, teatralnej i użytkowej oraz muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym. Studia prowadzone są z naciskiem na jak najpełniejszy wymiar praktyczny. Absolwent będzie w stanie zrealizować projekt muzyczny na wszystkich etapach jego produkcji, począwszy od koncepcji i skomponowania muzyki w wybranym stylu, poprzez próby i pracę zespołową, obsługę techniczną projektu do finału w postaci gotowego produktu muzycznego.

Zajęcia koncentrować się będą wokół następujących bloków tematycznych:

 • piosenka i muzyka estradowa
 • dźwięk i muzyka w radiu
 • muzyka w reklamie, mediach elektronicznych, „tło muzyczne” i inne zastosowania funkcjonalne
 • muzyka filmowa i teatralna.

 

Opis zakładanych efektów kształcenia

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę dotycząca cech charakterystycznych głównych odmian jazzu i muzyki rozrywkowej. Posiada wiedzę na temat różnic konstrukcji harmonicznej, metrorytmicznej, formalnej i innych istotnych cech w poszczególnych stylach muzycznych. Dysponuje wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów rządzących percepcją muzyki: podstaw psychoakustyki oraz funkcjonowania emocji i sfery poznawczej w sytuacji kontaktu z muzyką. Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad obsługi sprzętu studyjnego, estradowego i oprogramowania muzycznego. Zna i rozumie podstawy harmonii klasycznej, jazzowej i popowej oraz kontrapunktu, jak również zjawiska zachodzące w harmonii funkcyjnej. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia techniczne, związane ze stosowaniem muzyki i dźwięku w multimediach, Internecie i grach komputerowych. Zna i rozumie rolę oraz specyfikę muzyki i dźwięku w reklamie, Internecie, grach komputerowych, otoczeniu dźwiękowym oraz w innych zastosowaniach funkcjonalnych muzyki. Absolwent zna i rozumie także specyfikę oraz zasady tworzenia muzyki dla potrzeb filmu i spektaklu, podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką produkcji radiowej, główne nurty oraz charakterystyczne zjawiska zachodzące w kulturze muzycznej XX w. i współczesnej. Podczas kształcenia student poznaje podstawy prawa autorskiego w odniesieniu do twórczości muzycznej, podstawy marketingu dóbr i usług kultury. Absolwent rozumie zasady oraz zna sposoby pozyskiwania środków na projekty muzyczne, zna podstawowe źródła ich finansowania.

Umiejętności
Absolwent potrafi komponować i aranżować na odpowiedni skład piosenki estradowe i dziecięce, potrafi stosować podstawowe środki techniczne i wyrazowe, komponując muzykę dla potrzeb filmu i spektaklu. Potrafi zharmonizować i opracować kompozytorsko melodię w różnych stylach, realizować nagrania wykorzystując podstawowe techniki mikrofonowe oraz montować nagrany materiał. Po zakończeniu studiów umie sporządzić partyturę przy pomocy edytora nutowego, obsługiwać sprzęt nagłośnieniowy. Posiada podstawowe umiejętności w dziedzinie wykorzystania komputerów w produkcji muzyki: obsługi oprogramowania do produkcji muzycznej, syntezy i przetwarzania dźwięku, edycji plików dźwiękowych i obsługi urządzeń MIDI. Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania i łączenia poznanych technik w produkcji muzycznej oraz indywidualnej i zespołowej realizacji strony technicznej projektu muzycznego (obsługa sprzętu estradowego, studyjnego i oprogramowania), a także realizacji projektu muzycznego w zakresie wykonawczym (instrumentalnym lub wokalnym). Posiada umiejętność zaprojektowania i całościowej realizacji projektu artystycznego w aspekcie muzycznym i technicznym, ma opanowane podstawy kompozycji i aranżacji jazzowej, a także podstawy kompozycji i instrumentacji klasycznej oraz komputerowej. Dysponuje funkcjonalną umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub wokalną, potrafi skonstruować projekt na dofinansowanie działalności muzycznej.

Kompetencje społeczne

Absolwent posiada świadomość istoty pracy w grupie, wykazuje gotowość rozwoju zawodowego i pogłębiania kompetencji profesjonalnych a także potrafi współpracować z grupą w celu realizacji projektu.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

 • złożenie wymaganej dokumentacji
 • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowa dla kandydatów nieposiadających formalnego wykształcenia muzycznego)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania na stronie Uniwersytetu)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • 2 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • ewentualnie – kopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie muzyczne

data rozpoczęcia

październik 2016 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie; 
ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
tel. (+48) 33 85 46 117
fax. (+48) 33 85 46 102
sekretariat czynny w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku
imuzyki@wart.us.edu.pl
http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl

Kierownik studiów: dr Agnieszka Kopińska, agnieszka.kopinska@us.edu.pl.
Sekretariat: mgr Maria Tomczyk, maria.tomczyk@us.edu.pl

termin składania dokumentów

do 30 września 2016 r.

opłata

opłata semestralna wnoszona jednorazowo: 2.600 zł;
opłata semestralna wnoszona w ratach: 2.737 zł (I rata 903 zł, II rata 903 zł, III rata 931 zł)

limit przyjęć

minimum 12 osób, maksymalnie 32 osoby

dodatkowe informacje

Plan studiów

Propedeutyka muzyki użytkowej
Kompozycja i instrumentacja
Kompozycja i aranżacja jazzowa
Harmonia z elementami kontrapunktu
Muzyka we współczesnym świecie
Środki technologiczne w produkcji muzycznej
Instrument lub wokalistyka z elementami improwizacji
Zespół wokalno-instrumentalny
Praktyka pracy zespołowej
Seminarium pracy końcowej

 

Zasady wnoszenia opłat określa Uchwała nr 156 Senatu UŚ z dnia 26.06.2012 r.

Zajęcia odbywać się będą 10 razy w semestrze, w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.