facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną (w języku obcym), niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim lub niemieckim (zgodnie z językiem specjalności). Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich – przewidzianych w planie studiów – przedmiotów, a także zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.

czas trwania

2 semestry. Studia obejmują 180 godzin dydaktycznych.

zasady naboru

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie (podanie i kwestionariusz osobowy) należy złożyć osobiście lub listownie.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
  • inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe,
  • zdjęcie

data rozpoczęcia

październik

miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny
41-200 Sosnowiec,
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
pok. 1.15 
Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

Sekretarz: mgr Małgorzata Barglik,
tel.: 32 3640 831,
malgorzata.barglik@us.edu.pl

termin składania dokumentów

zgłoszenia do 16 września każdego roku, w którym realizowane będą studia podyplomowe

opłata

1.800 zł za semestr jednorazowo (wpłaty do 1 X – semestr zimowy, do 1 III – semestr letni) lub 1.890 płatne w 3-ch ratach (do 1 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część).

dodatkowe informacje

Deklaracje uczestnictwa w studiach należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@us.edu.pl.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.