facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)

celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną (w języku obcym), niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim lub niemieckim (zgodnie z językiem specjalności). Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich – przewidzianych w planie studiów – przedmiotów, a także zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.

czas trwania

2 semestry. Studia obejmują 180 godzin dydaktycznych.

zasady naboru

słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie (podanie i kwestionariusz osobowy) należy złożyć osobiście.

wymagane dokumenty

  • podanie
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zdjęcie

data rozpoczęcia

październik

miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny
41-200 Sosnowiec,
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
pok. 1.15 lub 1.8,
w dniach: poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek godz. 11.00–14.00, wtorek 10.00–14.00, czwartek, piątek 10.00–14.00,

Kierownik studium: dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

Sekretarz: mgr Małgorzata Barglik, tel.: 032 36 40 831, malgorzata.barglik@us.edu.pl

termin składania dokumentów

zgłoszenia do 16 września każdego roku, w którym realizowane będą studia podyplomowe

opłata

1.800 zł za semestr jednorazowo lub 1.890 płatne w 3-ch ratach.
Wpłaty do 1 X - semestr zimowy, do 1 III - semestr letni

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.