facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedago¬giczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrze¬bami Edukacyjnymi, zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy:
- osobom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu, i ze szczególnymi uzdolnieniami - rodzinom osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach oraz w innych uprawnionych placówkach.

czas trwania

3 semestry; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

zasady naboru

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim: nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

wymagane dokumenty

  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • odpis dyplomu oraz ksero dyplomu

data rozpoczęcia

październik

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
pokój 31 (parter)
KONTAKT:
Sekretariat: mgr Beata Pasternak
REKRUTACJA: e-mail: beata.pasternak@us.edu.pl
Kierownik studiów: dr Iwona Wendreńska, e-mail: eduko@o2.pl

 

termin składania dokumentów

sierpień/wrzesień

opłata

1500 zł (opłata za jeden semestr-wnoszona jednorazowo); 1580 zł (opłata za jeden semestr-wnoszona w 3 ratach)

limit przyjęć

35-40 osób

dodatkowe informacje

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie tych studiów efektów kształcenia (wymaganej ilości punktów ECTS), realizacja 150 h praktyki, złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów, uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej.

Program studiów: Zarządzenie Rektora nr 96/2018

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.