facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. STANISŁAWA GRABIASA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, nadają uprawnienia logopedy i mają charakter interdyscyplinarny. Program obejmuje moduły: logopedyczny, językoznawczy, medyczny, pedagogiczny i psychologiczny – w sumie 612 godzin, w tym 350 godzin ćwiczeń. W programie uwzględniono ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne (185 godzin), prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie. W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, specjalność: logopedia.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest badanie poziomu zrozumiałości mowy kandydata na logopedę, a także ocena wymowy i warunków anatomicznych narządów mowy. Istotne jest przekazanie kandydatowi informacji na temat wyników badania artykulacji oraz warunków anatomicznych, takich jak zgryz, budowa języka, długość wędzidełka języka. Nie wszystkie niedoskonałości w wymowie i budowie narządów mowy dyskwalifikują osobę do zawodu logopedy. Po zakończeniu rozmowy kandydat uzyska informację o wynikach oceny artykulacji i narządów mowy, a także czy został przyjęty na studia. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną wykryte niedoskonałości artykulacyjne przyszły słuchacz będzie mógł podjąć własną terapię w celu zlikwidowania ewentualnych nieprawidłowości w wymowie.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania plik DOC);
  • Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania plik PDF);
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
  • życiorys (forma dowolna); prosimy o dopisanie w życiorysie nr Pesel oraz serię i nr dowodu osobistego;
  • zdjęcie (format legitymacyjny);
  • wynik badania audiometrycznego słuchu;
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji.

data rozpoczęcia

październik 2019 r.

miejsce składania dokumentów


Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Kamila Kuros-Kowalska
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: Anna Jacoszek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 15 lipca do 27 września 2019 r.
[do 7 sierpnia: poniedziałki od godz. 9:00 -14:00, środy od godz. 11:30 – 14:00 i piątki od 9:00 – 12:00 i od 2 września 2019r. do 27 września w dniach i godzinach jak wyżej]

rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w następujących terminach:
I termin 21.09.2019 r. od godz. 9:00
II termin 28. 09.2019 r. od godz. 9:00

opłata

• 1840 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 01.10.2019 r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2020 r. (letni semestr).
• 1940 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru
Kwoty odpowiednio:
zimowy semestr:
33% (do 01.10.2019 r.)
33% (do 15.11.2019 r.)
34% (do 15.12.2019 r.)
letni semestr:
33% (do 01.03.2020 r.)
33% (do 15.04.2020 r.)
34% (do 15.05.2020 r.)

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ, plac Sejmu Śl. 1 oraz w specjalistycznych placówkach.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.