facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia”

Studia prowadzone w trybie niestacjonarnym przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i posiadają uprawnienia pedagogiczne. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotu „biologia” zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i odpowiadają realizacji 4 modułu tego rozporządzenia.

Studia prowadzone są przez pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zakres tematyczny oraz nowoczesne metody i formy prowadzonych zajęć gwarantują dobre przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii. W warstwie dydaktycznej zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo nauczycieli o dużym doświadczeniu dydaktycznym oraz doradców metodycznych, autorów programów i podręczników szkolnych. Program studiów przewiduje zajęcia z obszaru nauczania problemowego, eksperymentu dydaktycznego praz zajęć terenowych. Ważnym uzupełnieniem obszaru metodycznego są także zajęcia z wykorzystaniem dostępnych na rynku programów multimedialnych i zasobów Internetu. Dodatkowym atutem studiów są zajęcia z zakresu podstaw prawa oświatowego.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają  przygotowania pedagogiczne.

wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
  • podanie o przyjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • opłata za I semestr

data rozpoczęcia

Z chwilą zebrania grupy.

miejsce składania dokumentów

Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice  
pokój B-13
Tel. 32 200 94 61
http://www.wbios.us.edu.pl/
Dokumenty składać można przez cały rok.
 
Kierownik studiów: dr Marek Kaczmarzyk

termin składania dokumentów

Dokumenty składać można przez cały rok.

opłata

1800 zł za semestr.

limit przyjęć

min. 20 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.