facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Podyplomowe Studia Terapia Pedagogiczna

studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej przygotowują studentów do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania (dysleksji, dysortografii, dysgrafii) i przyswajania treści matematycznych (dyskalkulia). Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych.

W czasie studiów słuchacz nabywa umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie:

 • treści niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • psychologii klinicznej, pedagogiki specjalnej, podstaw resocjalizacji i psychoterapii dziecka;
 • oceny i analizy zakresu zaburzeń emocjonalnych i rozwojowych u dzieci, w szczególności w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • środków i metod zapobiegających nasilaniu się specyficznych trudności edukacyjnych;
 • kompetencji i wiedzy potrzebnej do opanowania umiejętności diagnozowania problemów edukacyjnych;
 • realizowania zagadnień profilaktycznych oraz korzystania z narzędzi ułatwiających przyswajanie nowych (także multimedialnych) treści;
 • zdolności do twórczego rozwiązywania trudnych problemów, moralnego i etycznego postępowania oraz działania;
 • panowania nad emocjami, sposobami radzenia sobie z grupą, reagowania z rozwagą na problemy;
 • ogólnych zagadnień z pedagogiki, psychologii, informatyki diagnostycznej i wielu innych.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnikami studiów mogą być kandydaci z wykształceniem wyższym magisterskim oraz wyższym zawodowym (po studiach pedagogicznych lub posiadający dyplom innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym, uprawniający do pracy w szkole, przedszkolu, w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych) oraz absolwenci studiów psychologicznych.

wymagane dokumenty

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie internetowej uczelni),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich,
 • 2 zdjęcia,
 • ksero dowodu tożsamości,
 • deklaracja dotycząca opłat za studia
(dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce).

data rozpoczęcia

6 października 2013 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 62, pok. 7A (parter),
tel.: (33) 854-61-12, 854-61-09,
fax: (33) 854-61-01,
www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studium: dr Izabela Bieńkowska, tel.: (33) 854-62-00, e-mail:izabela.bienkowska@wp.pl

Sekretarz: mgr Ewa Kozik, tel.: (33) 854-61-12, e-mail: ewa.kozik@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 3 do 31 lipca 2013 r.; od 4 do 27 września 2013 r.; wtorek–czwartek w godz. 10.00-14.00

opłata

1500 zł za semestr

dodatkowe informacje

studia są uruchamiane w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Na skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22, 667 77 10 09.

email: rekrutacja@us.edu.pl

Problemy z systemem rejestracji kandydatów zadzwoń: 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych 
tel. 32 359 20 71
email : admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona internetowa bez barier
Copyright © 2001-2014
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.