facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Optometria

Studia kwalifikacyjne, czterosemestralne na kierunku Optometria, skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów słuchacze zdobędą niezbędna wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę m.in. z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych słuchacze zapoznają się m.in. z badaniem wzroku i pomiarem refrakcji, doborem soczewek kontaktowych i okularowych jak również z technologią montażu okularów.

Zajęcia na studiach dotyczą między innymi: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmą również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej.

Program podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku Optometria, prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Śląskiego posiada pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. W 2017 roku uczelnia otrzymała certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości” dla kierunku Optometria. Laureatów wyłoniono w Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Studia o charakterze kwalifikacyjnym realizowane są w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • testu wstępnego z elementów optyki geometrycznej oraz budowy oka,  
 • rozmowy kwalifikacyjnej.


Egzamin wstępny składa się z egzaminu pisemnego w postaci testu z wiedzy określonej w załączniku zamieszczonym poniżej. Osoby, które pozytywnie napiszą test i uzyskają co najmniej 61% punktów, zaproszone są na rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku rozmowy, na podstawie przedłożonej dokumentacji, mogą otrzymać dodatkowe punkty za: wykształcenie wyższe kierunkowe, dyplomy i świadectwa ukończenia kursów kierunkowych, minimum 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego czy uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie optyka okularowego. O przyjęciu na studia decyduje sumaryczna liczba punktów.

 • Wymagany zakres materiału do egzaminu wraz z polecaną literaturą znajduje się w załączniku: zagadnienia-do-egzaminu-wstepnego
 • Test wstępny: 15 września 2019 (niedziela) godzina 8:45
 • Rozmowy kwalifikacyjne: 15 września 2019 (niedziela), godzina: 11:30

wymagane dokumenty

 • wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie do Rektora (do pobrania ze strony internetowej UŚ),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów, co najmniej studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • skierowanie na studia podyplomowe, w przypadku kierowania przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji, (wzór skierowania od pracodawcy: plik do pobrania: skierowanie-na-studia)
 • dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm),
 • kopia dowodu osobistego.

Kandydat może ponadto wykazać się uprawnieniami, dodatkowo punktowanymi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, stanowiącej część egzaminu wstępnego. Potwierdzenia uprawnień należy złożyć wraz wymaganymi dokumentami.
Punktowane uprawnienia i staże:
 • min. 2-letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego (zaświadczenie od pracodawcy, kserokopię świadectw pracy),
 • świadectwa ukończenia kursu refrakcji, technika optyka, ortoptysty (odpis dyplomu),
 • dyplom czeladniczy lub mistrzowski optyka okularowego (odpis dyplomu),
 • dyplom ukończenie studiów wyższych na kierunkach pokrewnych optometrii, a w szczególności Optyki Okularowej.
 • Wymagane i dodatkowe dokumenty należy składać w sekretariacie studiów!

  data rozpoczęcia

  październik 2019 rok

  miejsce składania dokumentów

  mgr Martyna Kantorysińska, pokój 223, tel. 32 3591712

  Dziekanat Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

  * w przypadku wysyłania dokumentów pocztą prosimy o dopisanie na kopercie następującej adnotacji: „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 5”

  Kierownik studiów: dr. hab. Roman Wrzalik,

  e-mail: roman.wrzalik@us.edu.pl

  termin składania dokumentów

  od 01.06.2019r. do 06.09.2019 r.

  opłata

  3300 PLN za jeden semestr

  limit przyjęć

  20

  dodatkowe informacje

  Strona internetowa studiów: www.optometriaslaska.us.edu.pl

  Skróty

  Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
  32 359 18 10, 32 359 18 80,
  32 359 16 22, 667 771 009.

  Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

  email: rekrutacja@us.edu.pl
  Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
  Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
  Cudzoziemcy - kontakt:

  +48 32 359 22 72
  +48 32 359 22 73
  email: admission@us.edu.pl
  Copyright © 2001-2019
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wszelkie prawa zastrzeżone.