facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Optometria

Studia kwalifikacyjne, czterosemestralne na kierunku Optometria, skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów słuchacze zdobędą niezbędna wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę m.in. z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych słuchacze zapoznają się m.in. z badaniem wzroku i pomiarem refrakcji, doborem soczewek kontaktowych i okularowych jak również z technologią montażu okularów.

Zajęcia na studiach dotyczą między innymi: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmą również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej.

Program podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku Optometria, prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Śląskiego posiada pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. W 2017 roku uczelnia otrzymała certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości” dla kierunku Optometria. Laureatów wyłoniono w Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Studia o charakterze kwalifikacyjnym realizowane są w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele.

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w UŚ (załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Rekrutacja na podstawie:

  • testu wstępnego z elementów optyki geometrycznej oraz budowy oka,  
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagany zakres materiału na test wstępny oraz terminy testu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostaną podane na stronie internetowej studiów podyplomowych: www.optometriaslaska.us.edu.pl

wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  • wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie do Rektora
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)
  • kopia dowodu osobistego.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres do dnia 1.09.2016 r.
(ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20, z dopiskiem „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 2'')  

data rozpoczęcia

1.10.2017 rok

miejsce składania dokumentów

Sekretariat studiów:
Adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20
Telefon: 783 887 111 lub 500 525 195
e-mail: optometriaslaska@us.edu.pl
Aktualne godziny otwarcia sekretariatu znajdują się na stronie internetowej studiów w zakładce kontakt.
 
Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna
e-mail: alicja.ratuszna@us.edu.pl
Z-ca kierownika: mgr Dorota Zygadło, 
e-mail: dorota.zygadlo@smcebi.edu.pl

termin składania dokumentów

od 01.05.2017 do 01.09.2017 roku

opłata

3000 PLN / 1 semestr

limit przyjęć

20

dodatkowe informacje

Strona internetowa studiów: www.optometriaslaska.us.edu.pl

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.