Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

W roku akademickim 2019/2020 zapraszamy na XV edycję Podyplomowych Studiów „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji” osoby pracujące lub zainteresowane pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych i danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r. przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych pełnią lub będą pełnili funkcję inspektora ochrony danych.

Szczegółowe informacje na stronie studiów (w skrócie: PSOIN): www.psoin.us.edu.pl.

Studia są współtworzone przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) i wspierane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.
 

Tematyka i cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji realizowaną w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: Ochrona informacji niejawnych i Ochrona danych osobowych są wiodące. Siatka studiów z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS oraz szczegółowa tematyka modułów opublikowana jest na stronie internetowej studiów. Wykaz modułów:

 • Ochrona informacji niejawnych
 • Infrastruktura informacyjna
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni
 • Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe
 • Archiwizacja dokumentów
 • Seminarium dyplomowe

 

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry, od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
Obejmują 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych o łącznej liczbie 160 godzin zajęć dydaktycznych (planowany terminarz zjazdów opublikowano na stronie internetowej studiów).

Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39). Są prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki studiów. W ramach PSOIN organizowane są również wizyty studyjne i warsztatowe, dotyczące m.in. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej.
Studia częściowo realizowane są w systemie e-learningowym (e-PSOIN) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki platformie e-PSOIN słuchacze mają dostęp do materiałów dydaktycznych, testów, a także mogą kontaktować się z prowadzącymi.

Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej słuchacze wybierają lub mogą zaproponować.
 

Dodatkowo dla słuchaczy

 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Dostęp do zbiorów biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (CINiBA – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka).
 • Dostęp do zbioru książek i prac dyplomowych biblioteki PSOIN (w miejscu odbywania Studiów).
 • Dostęp do internetu.
 • Baza noclegowa oraz gastronomiczna na miejscu.
 • Życzliwa pomoc i opieka organizatorów przez cały czas trwania studiów.

 

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Rekrutacja trwa od 15.04.2019 do 20.09.2019, jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

data rozpoczęcia

październik 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
41-200 Sosnowiec, ul. Żytnia 12
(z dopiskiem Studia Podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji)
tel. (32) 269-18-69
e-mail: psoin@us.edu.pl

Kierownik studium: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Z-ca kierownika: dr Małgorzata Gajos-Gržetić
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, tel. 32 368 97 16

termin składania dokumentów

rekrutacja od 15.04.2019 r.

opłata

Opłata za studia wynosi 3800 zł, wnoszona jest semestralnie 1900 zł za semestr:

 • przy jednorazowej wpłacie za semestr, przed rozpoczęciem semestru, obowiązuje 5% bonifikata i opłata wynosi – 1805 zł,
 • opłata ratalna 1900 zł (płatna w 3 ratach: 640 zł, 630 zł, 630 zł).
   

Numer konta słuchacz generuje indywidualnie na podstawie numeru PESEL.

dodatkowe informacje

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.