facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na XIV edycję Podyplomowych Studiów "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji" osoby pracujące lub zainteresowane pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych i danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r. przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych będą pełnili funkcję inspektora ochrony danych.
Szczegółowe informacje na stronie Studiów (w skrócie PSOIN) http://www.psoin.us.edu.pl

Studia są współtworzone przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) i wspierane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Adresaci Studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.

Tematyka i cel Studiów

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji realizowaną w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: Ochrona informacji niejawnych i Ochrona danych osobowych są wiodące. Siatka Studiów z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS oraz szczegółowa tematyka modułów opublikowana jest na stronie internetowej studiów. Wykaz modułów:

 • Ochrona informacji niejawnych
 • Infrastruktura informacyjna
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni
 • Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe
 • Archiwizacja dokumentów
 • Seminarium dyplomowe

 

Organizacja Studiów

Studia trwają 2 semestry, od października 2018 r. do czerwca 2019 r.
Obejmują 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych, o łącznej liczbie 160 godzin zajęć dydaktycznych (planowany terminarz zjazdów opublikowano na stronie internetowej Studiów).
Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ul. Będzińska 39. Są prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. W ramach PSOIN organizowane są również wizyty studyjne i warsztatowe, dotyczące m.in. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz archiwum.
Studia częściowo realizowane są w systemie e-learningowym (e-PSOIN) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki platformie e-PSOIN Słuchacze mają dostęp do materiałów dydaktycznych, testów, a także mogą kontaktować się z prowadzącymi.
Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem Studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej Słuchacze wybierają lub mogą zaproponować.

Dodatkowo dla Słuchaczy

 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Dostęp do zbiorów biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (CINiBA – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka).
 • Dostęp do zbioru książek i prac dyplomowych biblioteki PSOIN (w miejscu odbywania Studiów).
 • Dostęp do Internetu.
 • Baza noclegowa oraz gastronomiczna na miejscu.
 • Życzliwa pomoc i opieka organizatorów przez cały czas trwania Studiów.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Rekrutacja trwa od 9.04.2018 do 21.09.2018, jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
41-200 Sosnowiec, ul. Żytnia 12
(z dopiskiem Studia Podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji)
tel.: (32) 269-18-69
e-mail psoin@us.edu.pl

Kierownik studium: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Z-ca kierownika: dr Małgorzata Gajos-Gržetić
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, tel.: (32) 368-97-16

termin składania dokumentów

rekrutacja od 9.04.2018 r.

opłata

Opłata za Studia wynosi 3800 zł, wnoszona jest semestralnie 1900 zł za semestr:

 • przy jednorazowej wpłacie za semestr, przed rozpoczęciem semestru, obowiązuje 5% bonifikata i opłata wynosi – 1805 zł
 • opłata ratalna 1900 zł (płatna w 3 ratach: 640 zł, 630 zł, 630 zł)

Numer konta Słuchacz generuje indywidualnie na podstawie numeru PESEL

dodatkowe informacje

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.