facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy z zakresu nauk społecznych – psychologii i socjologii – oraz prawa, niezbędnej do rozumienia zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z gospodarowaniem personelem. Będą mieli także sposobność doskonalenia praktycznych umiejętności w stosowaniu specyficznych instrumentów zarządzania gospodarką kadrową.
Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.
 

Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi adresowane są do:

• absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
• pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami - personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.
• absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Część zagadnień, głównie teoretycznych, zostanie przedstawiona w postaci wykładów (ogółem 40% zajęć tego typu). Inne zagadnienia, skupione wokół praktycznych problemów, będą prowadzone w formie ćwiczeniowej lub laboratoryjnej, pozwalającej uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki lub doskonalić własne umiejętności społeczne niezbędne w bezpośrednich kontaktach z personelem.

 

Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Ogółem przewidziano 210 godzin dydaktycznych.

Trzon programu stanowią następujące bloki tematyczne:

1. Zagadnienia prawne (40 godzin):
- Prawo pracy
- Prawo administracyjne
- Prawo handlowe

Blok ten pozwoli słuchaczowi poznać i zrozumieć prawne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także prawne aspekty uczestnictwa pracownika w przedsiębiorstwie. Słuchacz zdobędzie też wiedzę na temat działania przedsiębiorstwa oraz wiedzę na temat podstaw prawnych warunkujących funkcjonowanie działu kadr.

2. Zagadnienia gospodarki kadrami (75 godzin):
- Podstawowe elementy pracy działu kadr
- Dobór i selekcja pracowników
- Systemy szkoleń pracowników - planowanie kariery pracownika
- Ocenianie pracowników - budowanie i stosowanie arkuszy ocen
- Systemy wynagrodzeń i motywacji

Ten blok zagadnień dotyczy specyficznych zadań działu kadr. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązywania praktycznych problemów w oparciu o przedstawiane przypadki lub problemy własnych firm, dzięki czemu rozwiną swą wiedzę i zdobędą praktyczne umiejętności w specyficznej dziedzinie, jaką jest gospodarka kadrami.

3. Stosunki międzyludzkie w organizacji (40 godzin):
- Kultura organizacyjna
- Komunikowanie się - współpraca i rywalizacja
- Trening umiejętności kierowniczych

Zagadnienia poruszane w ramach tego bloku tematycznego pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludżmi, jak i w kierowaniu zespołem.

4. Zagadnienia nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (55 godzin):
- Zarządzanie strategiczne, twórcze rozwiązywanie problemów
- Zarządzanie zmianą: problemy transformacji gospodarki i kosztów przemian
- Zarządzanie konfliktem - prowadzenie negocjacji
- Stosunki publiczne - budowanie image'u firmy i "public relations"

Zagadnienia wchodzące w ten blok będą uwzględniać aktualne sprawy, które wypływają z bieżących problemów polskej gospodarki i w związku z tym możliwa jest ich wymiana stosownie do wydarzeń w życiu gospodarczym. Pozwoli to słuchaczom na dobrą orientację w sytuacji społeczno - gospodaczej i poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów. Uczestnicy Studiów zobowiązani są także napisać pracę dyplomową.

czas trwania

2 semestry (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele)

zasady naboru

Na podstawie złożonych dokumentów (dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych).

wymagane dokumenty

  • Odpis dyplomu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym)
Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

miejsce składania dokumentów

41-500 Chorzów
ul. 75 Pułku Piechoty 1
Sekretariat Studiów Podyplomowych
tel.: 032 3493 817 lub 032 3493 802 lub 032 3493 801
www.sz.us.edu.pl
szkozarz@us.edu.pl  

termin składania dokumentów

lipiec - wrzesień

opłata

Koszt jednego semestru wynosi 1850zł (1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty).

dodatkowe informacje

Sesje odbywać się będą co 2 tygodnie (soboty, niedziele).

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.