facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Tematem zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie, wentylacja, organizacja stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
Program zajęć będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń oraz innymi metodami aktywizującymi uczestników, z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, folie, programy komputerowe itp.
 

Uczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby, które chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby, które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia przewidziane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. poz.2468 nr 246 z 2004 r.). Uczestnicy muszą być absolwentami wyższych uczelni.

Zajęcia na studiach trwają dwa semestry, odbywają się systemem zaocznym i są odpłatne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Uczestnicy studiów podyplomowych mogą być zatrudnieni na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bloki tematyczne

1. Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
2. Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe
3. Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy
4. Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań
5. Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa
6. Elementy prawa pracy
7. Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy
8. Systemy zarządzania BHP oraz środowiska
9. Zarządzanie ryzykiem
10.Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
11.Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Na podstawie złożonych dokumentów (dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych).

wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie w Dziekanacie Szkoły Zarządzania odpowiednich dokumentów:
  • Odpis dyplomu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym).
Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

miejsce składania dokumentów

Zakład Zachowań Organizacyjnych
41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1,
Sekretariat Studiów Podyplomowych
tel.: 032 3493 801 lub 032 3493 802
www.sz.us.edu.pl
szkozarz@us.edu.pl  

termin składania dokumentów

lipiec–wrzesień

opłata

1850 zł (za jeden semestr), 1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty

dodatkowe informacje

 sesje odbywać się będą co 2 tygodnie (soboty, niedziele)

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.