Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Potwierdzanie efektów uczenia się poza edukacją formalną

Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku lub specjalności studiów, poziomie i profilu kształcenia uprawniony jest Wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. W przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów Wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów.

Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zdefiniowanym w modułach kształcenia danego kierunku lub specjalności, poziomu, profilu i formy studiów prowadzonych na Wydziale, w aktualnym cyklu kształcenia określonym przez program kształcenia.

Rektor, na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały, ogłasza raz w roku wykaz kierunków i specjalności, w ramach których przeprowadzona może być procedura potwierdzania efektów uczenia się.  Wykaz kierunków. ( W związku z Ustawą 2.0 pracujemy nad wykazem kierunków na rok akademicki 2019/2020 )

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  4. w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

 

Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się :

 

Podstawa prawna

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.