Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podejmowanie i odbywanie kształcenia przez cudzoziemców

 

Cudzoziemcy ponoszą opłatę za studia – poza przypadkami opisanymi poniżej.

Wysokość opłaty dla poszczególnych kierunków studiów jest różna. Można ją sprawdzić w katalogu kierunków

Cudzoziemcy mogą być zwolnieni z opłat za studia – dotyczy to w szczególności stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Uniwersytet Śląski w Katowicach nie pobiera opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemca, który:

 1. posiada Kartę Polaka;
 2. posiada decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. posiada zezwolenie na pobyt stały;
 4. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 5. jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mieszkającym w Polsce;
 6. posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 7. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 8. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. korzysta z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. jest cudzoziemcem będącym małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. posiada certyfikat wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie C1.

Kraje będące państwami członkowskimi:

UE

Unia Europejska

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Litwa
 16. Luksemburg
 17. Łotwa
 18. Malta
 19. Niemcy
 20. Polska
 21. Portugalia
 22. Rumunia
 23. Słowacja
 24. Słowenia
 25. Szwecja
 26. Węgry
 27. Włochy
 28. Wielka Brytania
 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Islandia
 16. Liechtenstein
 17. Litwa
 18. Luksemburg
 19. Łotwa
 20. Malta
 21. Niemcy
 22. Norwegia
 23. Polska
 24. Portugalia
 25. Rumunia
 26. Słowacja
 27. Słowenia
 28. Szwecja
 29. Węgry
 30. Wielka Brytania
 31. Włochy
 1. Islandia
 2. Liechtenstein
 3. Norwegia
 4. Szwajcaria

 

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat powinien okazać:

dowód osobisty lub paszport kandydata, zawierający informację o obywatelstwie jednego z wyżej wymienionych krajów.

 • Unii Europejskiej,
 • Konfederacji Szwajcarskiej,
 • Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Członkiem rodziny cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej (UE) jest:

 1. małżonek obywatela UE,
 2. zstępny [dziecko] obywatela UE lub zstępny [dziecko] jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 3. wstępny [rodzic] obywatela UE lub wstępny [rodzic] jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650).

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat powinien okazać:
 1. dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z obywatelem UE – może to być:

 • akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżeństwa zawartego w Polsce będzie to odpis skrócony aktu małżeństwa);

 • świadectwo urodzenia (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka w Polsce będzie to odpis zupełny aktu urodzenia);

 1. dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce – może to być potwierdzenie zameldowania w Polsce.

 


Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach to:

art. 159, ust. 1: zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną

art. 186 ust. 1: zezwolenie na pobyt czasowy udzielone ze względu na inne okoliczności, jeśli cudzoziemiec:

pkt 3: posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej

oraz:

- zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski

lub

- zamierza podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe w Polsce

lub

- wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w Polsce

lub

pkt 4: jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej (w art. 186, ust. 1, pkt 3), z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat powinien okazać:
 1. kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. decyzję Wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Cudzoziemiec, czyli osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego, jednak jest małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie mieszka w Polsce, spełnia ten warunek.

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat powinien okazać:
 1. dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z obywatelem polskim – może to być:
 • akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżeństwa zawartego w Polsce będzie to odpis skrócony aktu małżeństwa);
 • świadectwo urodzenia (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka w Polsce będzie to odpis zupełny aktu urodzenia);

 1. dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce – może to być potwierdzenie zameldowania w Polsce.

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego musi być wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

Certyfikat musi potwierdzać znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1.

Tylko certyfikat zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego uprawnia kandydata do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat.

Szczegółowe informacje w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, zakończonych uzyskaniem certyfikatu, można znaleźć na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat powinien okazać:

Certyfikat wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i wszelką możliwą pomoc.


Zobacz również : jak aplikować na studia?

 

Dokumenty

Kontakt:

Informacji zagranicznym studentom o możliwościach podejmowania studiów w Uniwersytecie Śląskim udziela:

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych / International Students Admissions Office,

tel. +48 32 359 21 83, + 48 32 359 22 72,+ 48 32 359 22 73

email: admission@us.edu.pl  

strona WWW biura: http://admission.us.edu.pl/

Opłaty za studia
Uznanie zagranicznych dokumentów o wykształceniu
Legalizacja pobytu
Nauka języka polskiego

 

Akty prawne:

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.