facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Informatyczna i Techniczna "

specjalność

1) Technika 2) Informatyka i Technologia Informacyjna

 

Studia kwalifikacyjne skierowane są do nauczycieli. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów: technika i informatyka w szkołach podstawowych i szkołach średnich. Studia umożliwiają nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkole. Kwalifikacje te pozwolą nauczycielowi na prawidłowe prowadzenie lekcji z przedmiotów: Technika i Informatyka. Umożliwią również włączenie informatyki i nowych technologii informatycznych do nauczania przedmiotów, które są związane z jego podstawowymi kwalifikacjami oraz wykorzystać wiedzę ogólnotechniczną do nauczania tych przedmiotów.

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla nauczycieli jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia format 4x5,5 cm (podpisane na odwrocie)
  • kserokopia dowodu osobistego
 

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Instytut Informatyki,
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych,
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pok. 408, 406   
tel.: +48 32 3689-752 (736)
tel./fax: +48 32-3689-863

e-mai: zksb@us.edu.pl
http://www.pskeit.us.edu.pl  

Kierownik Studium: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, tel. 32-3689-736, zygmunt.wrobel@us.edu.pl
Sekretarz: mgr Dobrosława Gruszka, tel. 32-3689-863, dobroslawa.gruszka@us.edu.pl  

termin składania dokumentów

czerwiec – lipiec i wrzesień – październik 2017 r.

opłata

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych określa Uchwała nr 156 Senatu UŚ z dnia 26.06.2012r.;
opłata wnoszona w całości jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

Opłata wnoszona w częściach za studia – 4.000 zł
sem.1 - 1.470 zł; sem.2 - 1.265 zł; sem.3 - 1.265 zł
Opłata wnoszona w całości za studia – 3.800 zł
sem.1 - 1.400 zł; sem.2 - 1.200 zł; sem.3 - 1.200 zł

limit przyjęć

Bez limitu – do czasu zakończenia rekrutacji

dodatkowe informacje

Każda ze specjalności zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tyg.
Sekretariat czynny jest w godzinach odbywania zajęć. 


Zarządzenie J.M. Rektora nr 87/2012
Zarządzenie J.M. Rektora nr 160/2013

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.