facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli (Dz. U. z dnia 06.02.2012 r. poz. 131) .
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedago-giki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli różnych specjalności (zgodnych z ukończoną specjalnością zawodową na studiach wyższych). W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z organizacją szkolnictwa, specyfiką roli nauczyciela itp. Kryterium doboru treści nauczania stanowią potrzeby praktyki oświatowej, a więc użyteczność przekazywanej wiedzy w działalności praktycznej nauczyciela, tj. w nauczaniu i wychowaniu podporządkowanym nadrzędnemu celowi, jakim jest pomaganie uczniowi w jego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się i wychowania, aby przygotować absolwentów do podjęcia kompetentnej i satysfakcjonującej pracy w zawodzie nauczyciela. W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne (w wybranych przez siebie szkołach) w wymiarze 150 godzin zajęć.
Studia realizowane są na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53 (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00–17.00).

 

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia), chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela lub są już czynnymi zawodowo nauczycielami, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli.

 

wymagane dokumenty

(powinny zostać doniesione na spotkanie organizacyjne)
  • podanie do Rektora z zaznaczeniem wybranej metodyki szczegółowej (zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów),
  • odpis dyplomu,
  • ksero dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia.
 

data rozpoczęcia

październik 2016 r.

miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia mailowe przyjmuje sekretarz:

mgr Sylwia Jakubiec-Strzała

e-mail: sylwia.jakubiec-strzala@us.edu.pl; tel.607106959.

W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko, ukończony kierunek studiów, email i telefon kontaktowy.

Kierownik studium: dr hab. Alina Budniak

e-mail: alina.budniak@us.edu.pl tel.: 32 359 97 72.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53

termin składania dokumentów

termin składania zgłoszeń do 30.09.2016 do godz. 12.00. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 30.09.2016 godz. 18.00 w sali nr 8 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53.

opłata

opłata za semestr: 1400 zł lub płatność w 3 ratach w wysokości 490 zł (1470 zł za semestr) 
opłata za całość studiów: 4.200 zł (1.400 zł za semestr x 3 semestry = 4.200 zł)

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.