Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Najczęściej zadawane pytania

Jak się zarejestrować w Systemie IRK?

1. Jaki jest login i hasło?

O: Hasło jest tworzone przez użytkownika w trakcie rejestracji. W przypadku zapomnienia hasła mozna skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła. Nowe hasło zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji adres mejlowy. Każdy użytkownik otrzymuje również indywidualny login do systemu. Login jest przesyłany wraz z linkiem aktywacyjnym na adres mejlowy podany w systemie IRK.

2. Nie jestem pewien czy wyraziłem zgodę na pobieranie wyników maturalnych z KReM?

 O: Kandydaci wyrażali zgodę na udostępnianie uczelniom wyników matur w momencie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w szkole średniej. To czy taka zgoda jest wyrażona można sprawdzić kontaktując się z odpowiednią OKE.  Uczelnia pobierze wyniki tylko kandydatom z nową maturą od roku 2006, którzy wyrazili taką zgodę. Kandydaci, którzy zgody nie wyrazili, muszą wgrać skan świadectwa. (Możliwośc wgrania skanu świadectwa zostanie udostępniona od 7 lipca). Kandydaci ze starą maturą przed 2005 rokiem, maturą zagraniczną , maturą IB i EB również wgrywają tylko skany dokumentów  . Wzór deklaracji jest na stronie

3. Nie mogę zapisać się na studia, Jakie dokumenty uprawniające do podjęcia studiów należy wybrać w systemie IRK?

O: Należy wskazać i zaznaczyć właściwy dokument uprawniający do podjęcia studiów ( stara matura, nowa matura, dyplom …itd.). Należy pamiętać, że tegoroczny egzamin maturalny (matura 2019) oraz wszystkie matury z lat poprzednich od 2005 roku, określone są jako "nowa matura (od 2005 roku)"! Po wskazaniu właściwego dokumentu nastepny krok to uzupełnienie danych dotyczących wybranego dokumentu. Tegoroczni maturzyści mogą uzupełnić dane dotyczące dokumentu dopiero po otrzymaniu świadcetwa dojrzałości z OKE.

4. Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?

Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdym razem należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
 

5. Na jakie konto powinnam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

O: Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na konto UŚ, którego numer jest tworzony indywidualnie dla każdego kandydata podczas rejestracji internetowej. Nie można wnosić opłaty na konto koleżanki lub kolegi zarejestrowanych w systemie IRK. Konto służy tylko i wyłącznie do celów rekrutacji i nie należy wnosić na nie innych opłat. Po okresie rekrutacji ulega ono likwidacji. Pozostałe informacje o opłacie rekrutacyjnej na stronie http://kandydat.us.edu.pl/oplata-rekrutacyjna 

6. Wpłaciłam pieniądze na konto rekrutacyjne kilka dni temu, a na moim koncie nadal widnieje informacja o braku opłaty rekrutacyjnej. Czy system automatycznie poda informację o wpłacie, gdy dotrze ona na konto?

 O :  Sytuacja ta może wynikać z faktu, że między wniesieniem opłaty a zaksięgowaniem środków na koncie mija pewien czas, co związane jest z wewnętrznymi regulacjami banku przeprowadzającego operację. Proszę czekać cierpliwie na informację o wpłacie. Należy pamiętać, że w weekendy operacje zlecane pomiędzy bankami nie są wykonywane. Gdy pieniądze zostaną zaksięgowane stosowny komunikat pojawi się na koncie kandydata w IRK. Przekazanie pieniędzy przelewem bankowym trwa około 3-4 dni, natomiast za pośrednictwem poczty nawet około 10 dni. Termin wniesienia opłaty, informacja na stronie  http://kandydat.us.edu.pl/oplata-rekrutacyjna 

7. Pomimo zaksięgowania mojej wpłaty dalej widnieje czerwony napis przy kierunku oznaczający brak opłaty . Co mam zrobić?

O: Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zarejestrowałeś się na kilka kierunków studiów a opłata została złożona częściowo. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie należy w MOJE KONTO w pozycji OPŁATY wybrać NIEWYSTARACZAJĄCE ŚRODKI i przypisać swoją opłatę do odpowiedniego kierunku studiów.

8. Mam pytanie dotyczące składania dokumentów. Jakie to mają być dokumenty? Czy kandydaci składają także świadectwo ukończenia szkoły czy tylko świadectwo dojrzałości? Ile zdjęć potrzebne jest przy składaniu dokumentów?

 O: Odpowiedzi na temat składanych dokumentów można znaleźć w serwisie dla kandydatów http://kandydat.us.edu.pl/wymagne-dokumenty-na-studia

9. Jak powinna wyglądać teczka, w której składam dokumenty?

 O: Na teczce powinny się znajdować: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu, wydział i kierunek. Wzór opisu teczki.

10. Czy osoby na listach rezerwowych też składają dokumenty?

O : Osoby na listach rezerwowych nie składają dokumentów na studia. Decyzje o zakwalifikowaniu do przyjęcia z listy rezerwowej podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc przez osoby zakwalifikowane na studia, czyli te które np. nie złożyły w wymaganym terminie kompletu dokumentów . Kiedy taką decyzję podejmuje WKR? - po upływie terminie wpisu na studia przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia w "pierwszym" terminie naboru.

11. Proszę o podanie, ile punktów trzeba było uzyskać w zeszłym roku, aby można było się dostać na kierunek ?

 O: Informacja dostępna jest na naszej stronie internetowej. Podajemy liczbę kandydatów na 1 miejsce w latach ubiegłych

12. Czy wpisu na studia (jeśli zostanę zakwalifikowana do przyjęcia) muszę dokonać osobiście, czy też może to w moim imieniu zrobić ktoś inny (np. mama, ojciec, mąż)?

O: Wpisu na studia należy dokonać osobiście. W wyjątkowych wypadkach można pisemnie (niekoniecznie notarialnie) upoważnić np. członka rodziny do dokonania takiego wpisu. Wzór upoważnienia .

13. W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Śląskiego?

 O: W serwisie dla kandydatów podane są zasady rekrutacji dla cudzoziemców. Można również zgłosić się do Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych , które udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Kontakt na stronie

14. Jaki jest koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych?

 O: Opłaty za studia niestacjonarne oraz zasady ich wnoszenia znajdziesz tutaj.

15. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

O : W sprawach merytorycznych dotyczących rekrutacji można pisać pod adres rekrutacja@us.edu.pl

 O: Problemy techniczne, związane z systemem IRK  - można zgłaszać pod numerem telefonu 359 17 78 lub na adres mailowy rekrutacja@us.edu.pl  W podpisie zgłoszenia należy podać PESEL i nazwisko. Pozostałe numery telefonów podane są na stronie http://kandydat.us.edu.pl/

16 . Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Czy muszę je wysłać już teraz, czy można je dostarczyć wraz z innymi dokumentami po zakwalifikowaniu na studia?

 O : Wgranie zdjęcia do systemu powinno odbyć się w dowolnym czasie po wiadomości o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia i przed złożeniem wymaganych dokumentów. Do celów postępowania rekrutacyjnego wgranie zdjęcia na konto kandydata nie jest konieczne.

17. Zdawałam maturę w poprzednim roku . W tym roku poprawiam niektóre wyniki. Czy trzeba wpisywać numer świadectwa w IRK? Jeżeli tak, to który numer mam wpisać? Z matury z roku poprzedniego czy tegorocznej? Jak to zrobić?

O: Należy wpisać numer świadectwa maturalnego otrzymanego po raz pierwszy. Dokument otrzymywany po poprawianiu niektórych ocen jest aneksem do świadectwa maturalnego. Numer aneksu należy wpisać w pozycji Aneks do świadcetwa dojrzałości.

18 .Czy składając dokumenty na uczelnię muszę dać oryginalne świadectwo maturalne, czy wystarczy odpis wydany przez OKE?

 O: Po decyzji o zakwalifikowaniu na studia wymagane jest złożenie kopii świadectwa dojrzałości, albo dyplomu IB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu - jeśli nie zostały złożone na wcześniejszych etapach postepowania rekrutacyjnego

19. W mojej miejscowości nie ma ulicy, więc co mam wpisać w polu ulica?

 O: W polu "ulica" kandydat wpisuje nazwę miejscowości, w której mieszka.

20. Po imporcie danych z KREM nie widzę punktów procentowych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym?

 O: Dla kandydatów widoczne są tylko nazwy przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Nie są widoczne punkty procentowe. Jest to sytuacja prawidłowa i oznacza to, że wyniki egzaminu maturalnego z KREM zostały zaimportowane pomyślnie

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.