facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia praktyki w zakresie coachingu i life coachingu. Studia prowadzone w całości w języku polskim. Kadra naukowa to wykwalifikowani psychologowie, certyfikowani coachowie oraz filozofowie.

Studia mają na celu przygotowanie do odpowiedzialnej i zgodnej ze standardami etyki pracy w obszarze coachingu.
Dostarczają:
1) zróżnicowanych narzędzi, metod i technik pracy coachingowej w oparciu o ćwiczenia praktyczne i samodzielnie prowadzone sesje (z superwizją),
2) odpowiedniego treningu psychologicznego pod kątem specyfiki relacji coach – klient.
3) elementów filozoficznej wiedzy o kwestiach sensu, tożsamości człowieka, wartości, zasad etycznych wraz ze wskazaniem zastosowań w coachingu.

Adresatami studiów są:
1) osoby, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie w zakresie filozofii lub socjologii,
2) osoby posiadające tytuł magistra psychologii lub co najmniej licencjat z zakresu psychologii biznesu,
3) lekarze specjalizujący się w zakresie psychiatrii,
4) absolwenci innych kierunków humanistycznych lub społecznych posiadające dodatkowe wykształcenie podyplomowe w zakresie filozofii i etyki lub psychologii.

czas trwania

2 semestry, terminy zajęć: sobota i niedziela, średnio co dwa tygodnie

zasady naboru

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca prezentację kandydatów (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć).

wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie: dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód uiszczenia opłaty za studia, podanie do JM Rektora, CV.

data rozpoczęcia

do 21.10.2017 r. edycja zimowa
do 27.01.2018 r. edycja letnia

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 12, Katowice
Sekretariat Prorektorów, pokój 23
mgr Agnieszka Kotulska (w godzinach pracy sekretariatu) nr tel. 32 359 1410.
Godziny otwarcia sekretariatu: pn. – pt. od 9:00 do 14:00, dwa razy w semestrze sekretariat otwarty dodatkowo w soboty.
Materiały dostępne w sekretariacie: plan studiów, harmonogramy zjazdów, telefony do prowadzących zajęcia.

termin składania dokumentów

do 06.10.2017 r.

opłata

  • 2500 zł za semestr (w przypadku odpłatności jednorazowej) / 5000 zł za całość trwania studiów
  • 2630 zł za semestr (w przypadku odpłatności ratalnej) / 5260 zł za całość trwania studiów

limit przyjęć

od 12 do 15 słuchaczy

dodatkowe informacje

Kierownik studiów:
dr Agnieszka Woszczyk,
tel. 693 793 989,
agnieszka.woszczyk@us.edu.pl
 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów – 60.
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy) – egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej.
 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.