Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kandydaci ze "starą maturą"

Jeżeli zasady określone w kryteriach przyjęć 2018/2019 na wybrany kierunek studiów nie stanowią inaczej, to przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego, jeżeli w przypadku danego kierunku lub specjalności minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wyraził zgodę na jego przeprowadzenie.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku
Matura po 1991 roku
5 — 100 %
6 — 100 %
4 — 70 %
5 — 80 %
3 — 30 %
4 — 75 %
 
3 — 50 %
 
2 — 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.