Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem uzyskanym za granicą

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią. Kandydaci ci, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali „nową maturę” na poziomie podstawowym w Polsce stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada liczbie 30%, a najwyższa 100%, zgodnie z zasadami rekrutacji na danym kierunku/specjalności studiów.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw albo dyplomów ukończenia studiów wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano w tabelach poniżej. W przypadku gdy w zestawieniu nie uwzględniono kraju, z którego kandydat posiada świadectwo/dyplom ukończenia studiów lub w przypadku innej skali ocen, właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna indywidualnie ustala relację uzyskanych przez kandydata wyników zagranicznego świadectwa/dyplomu ukończenia studiów w stosunku do polskiej skali ocen.

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 386 Senatu UŚ z dnia 28 maja 2019 r - Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie   w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.